נספח 14

יום1 ה' [ט'] לחודש אדר תקנ"ג

...והנה אשתקד הארכתי ... והן עתה קצרתי ... כי הלא בעזה"י אתם עמם רב רחימאי קדוש ה' המפורסם כ"ש שניאור זלמן נ"י, אשר עיניכם רואות את מוריכם, משקה הרים מעליותיו, מפרי מעשיו תשבע הארץ, ופיו מפיק מרגליות...

נאם אברהם בלא"א מוהר"ר אלכסנדר כ"ץ זללה"ה


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת סח, וצויינו מקורותיו שם ע' שמב. והיא אגרת מוהר"א מקאליסק, אל אנ"ש ברוסיא.


14) תקנ"ג; מוהר"א מקאליסק לאנ"ש ברוסיא; רבינו משקה הרים מעליותיו