נספח 15

בעזר"ה1, פה עיר הק' טברי' תוב"א, שנת תקנ"ד לפ"ק

...הן כל אלה ידעתם וגם שמעתם, וגם הנה נדרש מדרש חכמים, ומלכם בראשם, הוא כבוד רב אחאי המפורסם האלקי כ"מ שניאור זלמן שי', הנה דברו אתם תמיד ... כבוד הרב רחומאי הנז"ל, ידיד ה' ישכון לבטח עליו, חופף עליו כל היום חבילי טרדין מן בני אנשא נצבים עליו מן בקר עד ערב, ויתקבצו אליו כל איש מצוק ומר נפש ואשר לו נושה, שואלין ודורשין מאתו כאשר ישאל איש כו', בכל דבר קטון וגדול. והלא גם באורים אינם נשאלים אלא למלך, גם בנביאים גם בחלומות, לא כאלה חלק יעקב להטריח בדברים קטנים, ורבנן קשישאי לא עבדי הכי ... גם בימי אדמו"ר זצוק"ל לא ראיתי נוהגין כן ... כי לא נביא היום יקרא רואה מה למעלה מה למטה, בטרדת ענינים שונים מבלה ימים ומבלה זמנים, הי תורה והי יראה ... ועתה בני שמור רגלך כאשר תלך אל בית כבוד הרב חביבי הנז"ל שי', וקרוב לשמוע דברי אלקים חיים ויראת שמים...


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת עג, וצויינו מקורותיו שם ע' שמג. והיא אגרת מוהר"א מקאליסק, אל אנ"ש ברוסיא.


15) תקנ"ד; מוהר"א מקאליסק לאנ"ש ברוסיא; אישור בקשת רבינו שלא לשאול שאלות גשמיות