נספח 16

[תקנ"ה]

...והלכה1 למעשה רב, הוא כבוד הרב רחימא האלקי קדוש המפורסם כבוד מ"ו שניאור זלמן נ"י, למען יכבד ה', שכבודו הוא כבוד המקום ... רב לכם דברי רב חביבא שיחי' אשר הליכות עולם לו...

ד' הדש"ת ומעתיר בעדם מלו"נ

נאם אברהם בלא"א מוה"ר אלכסנדר כ"ץ זצללה"ה


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת עה, וצויינו מקורותיו שם ע' שמג. והיא אגרת מוהר"א מקאליסק, אל אנ"ש ברוסיא.


16) תקנ"ה; מוהר"א מקאליסק לאנ"ש ברוסיא; רב לכם דברי רבינו