נספח 17

ב"ה1, היום יום ו' עש"ק ר"ח אדר שני שנת תקנ"ו לפ"ק

פ"ק טבריא תוב"ב

...ואם להאיר עיניהם באור תורה, לא מעבר לים2 הוא, ובפרט שיש להם על מי שיסמכו, שהרב הגאון המפורסם איש אלוקים מ' שניאור זלמן נ"י, מלא דבר ה', ושכינה ממללת מתוך גרונו לכל איש ואיש לפי שכלו, והוא סמוך אליהם...

כ"ד או"נ הדש"ת באהבה רבה ונפש חפיצה

רפאל במהור"ר אברהם זלה"ה


1) נדפס בכרם חב"ד גליון 4 ח"ב ע' 307 (עם צילום האגרת). והיא אגרת מו"ה רפאל ב"ר אברהם מטבריא, אל חבריו בווידז שבליטא.

2) לא מעבר לים: שלא יפנו בשאלותיהם אליו בארה"ק, כי אם יפנו בשאלותיהם אל רבינו.


17) ר"ח אד"ש תקנ"ו; מו"ה רפאל ב"ר אברהם; יש להם את רבינו על מי שיסמכו