נספח 18

בע"ה שלהי אדר ב' תקנ"ו לפ"ק

פה עה"ק טבריא

...והנה1 עמכם רב חביבי הרב הג' קדוש ה' מכובד איש אלקי, כבוד מ' שניאור זלמן שי', משכן קרוי מקדש, וה' שוכן בציון המצויין, אנן מהכא ואיהו מהתם דעתנו עליכם, לעורר עליכם רחמים מרובים וחסדים טובים, א"ל ה' ויאר להם, ויאירו עיני שכלם ביאת אורה וטהר גברא. ובכל אשר אמרנו אליכם תשמרו, להרגיל את עצמכם ב[י]סוד האמונה, להיות ניזון מזיו השכינה, בהתקשרות עם כבוד רב חביבי הנז' ועמנו, והכל הולך אחר המחשבה, כי זה כל האדם.

ומי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו, ותקח אזנו שמץ מנהו, אל יהי' למשא כבד על כבוד הרב הנ"ל, להתראות אתו עמו כפעם בפעם, באשר ההרגל נעשה טבע בלא יועיל, ודי להם לקבולי אפי' פעם אחת בשנה ושנתים, ומרחוק ה' נראה להם, עפ"י התקשרות המחשבה, בכל אשר ישאלו מאתו יתברך. ואל יפלא בעיניהם כי כבוד רב חביבי שיחי' מקרב לקצתם, ומתייחד עמהם להשיאם עצה ההוגנת להם, כי זו היא העצה היעוצה לקרב את החדשים אשר מקרוב באו, ומדלת העם אשר אינם כל כך בני תורה, כי אי אפשר בלאו הכי...


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת פא, וצויינו מקורותיו שם ע' שדמ. והמקור לתאריך צויין שם ריש ע' תנ. והיא אגרת הרה"ק מוהר"א מקאליסק, אל אנ"ש בחו"ל.


18) תקנ"ו; מוהר"א מקאליסק לאנ"ש ברוסיא; אישור בקשת רבינו שלא להרבות לנסוע אליו