נספח 19

[י"א תשרי תקנ"ז]

אמוני1 בני ישראל החרדים לשמוע בקול דברו ... הלא המה ראשי עם קהל גובערסקי ק"ק מינסק ישמרם הנאדר בקודש...

דור מה רמו עניו, ומילין לצד עלאה ימללו אלה אלהיך ישראל כל עץ וכל אבן, ומגלים פנים בתורה שלא כהלכה בפסוק ברוך כבוד ה' ממקומו, ובפסוק ואתה מחיה את כולם, הוי על הרועים הרעים שבהם שבדו מלבם משפט חדש ואולפין הדת, ושתו תלמידים הבאים אחריהם ושם שמים מתחלל על ידיהם...

אלי' במוהר"ר שלמה זלמן זלה"ה

במותב בי דינא נתקיים חתימת יד הגאון האמתי, הזקן והישיש, החסיד המפורסם מו' אלי' הנ"ל, ומדאתברר לנא דדא חתימת ידו אשרנהו וקיימנוהו כדחזי, ובאנו על החתום אנחנו בי דינא דג"ק ווילנא, יום ה' י"א תשרי תקנו"ן זיי"ן לפ"ק...


1) נדפס ב"חסידים ומתנגדים" ח"א ע' 187, וצויינו מקורותיו שם ע' 181 (ראה גם כרם חב"ד גליון 4 ע' 209). ונראה שאודות האמור באגרת זו השיב אז רבינו (אגרת נב): "ובפרט בענין האמונה, אשר לפי הנשמע במדינותינו מתלמידיו אשר זאת היא תפיסת הגאון החסיד על ספר ליקוטי אמרים ודומיו, אשר מפורש בהם פי' ממלא כל עלמין ולית אתר פנוי מיניה כפשוטו ממש, ובעיני כבודו היא אפיקורסות גמורה לאמר שהוא ית' נמצא ממש בדברים שפלים ותחתונים ממש".


19) י"א תשרי תקנ"ז; הגר"א; התלבשות השכינה בדברים שפלים ותחתונים שבכתבי הרב המגיד ממעזריטש