נספח 2

[תקמ"ג]

...כתבנו1 בשנה דאשתקד, שאל יצא איש ממקומו, כי אם איש את אחיו יעזורו ויאמרו חזק, ובפרט תהלה לא"ל כי חננם ה' ויש להם כל במדינתם פלא יועץ...

כ"ד הדו"ש בלב ונפש, כו"ח פה עיר הקודש טבריא תובב"א שנת תקמ"ג לפ"ג

השפל באמת מנחם מענדל בהרב מו"ה משה זללה"ה

ונאום אברהם במוה"ר אלכסנדר כ"ץ זצללה"ה

מעיה"ק צפת תובב"א


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת י, וצויינו מקורותיו שם ע' שכח. והיא אגרת הרה"ק מוהרמ"מ מוויטבסק, והרה"ק מוהר"א מקאליסק, אל אנ"ש ברוסיא.


2) תקמ"ג; מוהרמ"מ מוויטבסק ומוהר"א מקאליסק לאנ"ש ברוסיא; יש להם במדינתם פלא יועץ