נספח 20

[תקנ"ז]

אהובי1 אחי ורעי בני א"ל חי ... ולהיות הנקודה הזאת שלא לזוז ממנה, צוונו ה' הלכה למעשה עפ"י התורה ואמונת חכמים, בל תסור מאמונה, אז תצליח ואז תשכיל ותורך נוראות ימינה, משא"כ התורה והשכליים לבדם, מבלי יראה קודמת, המה נבדלים ... והן עתה יד הכל ממשמשין בתשמישי קדושה לתורה ולתעודה, ולעשות להם כוונות, כי יפול הנופל ממנה, שאם לא זכה מסתכן ... משא"כ האמונה והיראה, מזכך את החומר ומטהר את הנפש להאיר בנר מצוה ותורה אור עולם ואוצר ה' יבוא.

הנה לדעתי הייתי מקבץ כל ספרים הקדושים המפוזרים בידי המתחילים, ויהיו גנוזים תחת יד זכי הנפש, ומהם ילמדו המתחילים מעט מעט לפי שכלם אחר הכנה דרבה, מדאגה פן תרבה עליהם חיות השכל ... כללא דמילתא, עיקר האמונה והיראה הוא מקור הברכות והטוב הגנוז, וכל השכליים ומקור השכליים הוא מקור הדינין רח"ל, לכן שומר נפשו ירחק מהם.

אהוביי אחיי ורעיי, הנה מלאתי מילין, הציקתני רוח בטני, אלמלי כל הימים דיו אין די באר העולה על רוחי, ומלתי עט סופר מאריך. עד הלום ראיתי אחרי רואי חדשים מקרוב באו2 לשכון כבוד בארצינו, והן המה המפורסמים במקומם, ומחזיקים בעצמם כי אנשי מופת המה, וחכמים הם בעיניהם, משתמשין בבת קול דברי אלקים חיים, תולין עצמם באילן גדול הרב האר"י ז"ל וריב"ש3 נ"ע, ומתעטפים בטלית שאינה שלהם ... על כן הענין, אין צו אלא לשון זירוז, למעט בשכליים נסתרים, כי עבים סתר למו, ושכליים הרבה הם סיבה לנר שיכבה ח"ו ... ויעמדו רגליהם על האמונה הגדולה, כאמור שהיא למעלה מן השכל, הנה כי כן היא דרך האמונה, כי המאמין לא יחוש לשום דבר, שאין אחר האמונה כלום...

נאום אברהם בלא"א מו"ה אלכסנדר כ"ץ זלה"ה


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת פג, וצויינו מקורותיו שם ע' שדמ. והיא אגרת מוהר"א מקאליסק, אל אנ"ש ברוסיא, לבאר מעלת אמונת חכמים על העיון השכלי שבתורת החסידות.

2) חדשים מקרוב באו: ראה גם לקמן נספח 23.

3) וריב"ש: הבעל שם טוב.


20) תקנ"ז; מוהר"א מקאליסק לאנ"ש ברוסיה; מעלת אמונת חכמים על העיון השכלי