נספח 21

[תקנ"ח]

בעזה"י1

לידידינו אנ"ש יראי ה' החברים, ה' עליהם יחיו, כל אחד לפי מדרגתו, יצו ה' הברכה אתו אמן סלה

הנה אנחנו שולחים היום ידידינו מוכ"ז, בדבר אשר יספר לכם. בקשתינו מאוד להיות בעזרו, ולעשות כל טצדקי האפשרית להוציא לפועל מעשיהו, כי לצריכנא טובה קאתינן. ואתם ידעתם כי לא אותנו בלבד גאל הקב"ה כו', כי אף אתם עמנו. ולולא ה' שהי' לנו כו', כי על הכלל כולו יצאו על כל איש נשאו לבו לעבודת ה' באמת, והס להזכיר בשם ה' ח"ו, וברוך ה' שלא נתננו כו', והפליא חסדו לנו בעיר מצור, יכירו וידעו כל רואים את כל מעשה ה' כי נורא הוא, ויתקלס עילאי. ובודאי חזרנו על כל הצדדים שלא יהי' לכם שום ריעותא ושמץ דבר. לזאת עליכם מוטל לעשות פועל ה' למעניהו בכל עוז ותעצומות. והי' שלום, וה' הטוב ישים שלום בשערינו ושלום בעולם, יאיר עיני חשכים למען דעת מעשה ידי' להתפאר נצר מטעת.

כ"ד ידידכם מלב ונפש אנ"ש המנין דפה ק"ק ווילנא יצ"ו

נאו' מאיר במ"ה רפאל יפה

נאו' ארי' ליב בלא"א מו"ה יהושע זעליג זלה"ה

נאו' חיים בהמנוח מו"ה יחיאל זצ"ל

נאו' יעקב במוה"ר מאיר יפה

נאו' שלמה זלמן בלא"א מו"ה יעקב

נאו' מ' נחום בלאאמ"ו מוהר"ר יצחק ז"ל

נאו' הק' ברוך מרדכי איטינגער

נאו' יהודה ליב מקראז במה"ו מאיר זללה"ה


1) נדפס בכרם חב"ד גליון 4 ע' 114, ותצלומו – שם ע' 115. והיא אגרת אנ"ש בווילנא אל אנ"ש בווידז הסמוכה. לתוכנה ראה תולדות חב"ד בפולין ליטא ולטביא פרקים א-ב.


21) תקנ"ז-ח; אנ"ש בווילנא לאנ"ש בווידז; ההצלה היתה לשתיהם, להשתדל בזה