נספח 23

[תקנ"ח]

אחרי1 ד"ש, מחזיק ברכה ארוכה, בפתיחה וחתימה אמת שמו של הקב"ה, יתבשרו שלום הכל בדבר אחד בארץ.

והנה את קולם שמענו, קול הבערה לחלק, קטיגוריא בין תלמידי חכמים, דברי ריבות, וימררו ורובו, ויתגודדו אגודות אגודות ... ימין ה' יעשה שלום בפמליא של מעלה ושל מטה, ובין התלמידים העוסקים לשמה לעושים שלא לשמה, ואנכי לה', אנכי על משמרתי אעמודה, עג עוגה ואיני זז מתוכה, עד כי יבוא שלום באמת ובאמונה שלוה והשקט.

והנה נראין הדברים, אישתא דגרמ"י הוא, גבהות הלב, לבקש גדולות ונפלאות ממנו, נתן עיניו למעלה ולבו למטה, וממטה לנחש, ומשם יפרד. כאשר בעיני ראיתי כמוהו וכגריעותיה ממאי דקמן, חדשים מקרוב באו לפה עיה"ק, תלמידים שלא שמשו כל צרכן, חכמים בעיניהם, כל רז לא אניס להו, ואנשי מופת יקראו להם, ובלשון חסידים יתקדשו, והמה כסף סיגים מצופה על חרש, מראות הצובאות, קורא אני עליהם ותבואו ותטמאו את ארצי (ירמי' ב, ז), כבר הרחבתי בביאורי לשעבר בכתבי שנה דאשתקד2 ... אבל מצוה וחובה עלי להיות צווח ככרוכיא, בקול רעש גדול ולא יסף, להזכירם לחיים ולשלום אמיתי.

ולא באתי אלא כמזהיר גדולים על הקטנים, וכל שכן קטנים על הגדולים, כל חד מינייהו יכריח את עצמו לבקש שלום ביניהם ... כי אפילו מחלוקת לשם שמים לא נאמר בו כי טוב ... ומן התענוג ההוא נמשך אהבה ואחוה ושלום וריעות מהרה ישמע, אמן כן יהי רצון.

נאום אברהם בלא"א מוה"ר אלכסנדר כ"ץ זללה"ה


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת פד, וצויינו מקורותיו שם ע' שמה. והיא אגרת מוהר"א מקאליסק, אל אנ"ש ברוסיא. והיא הנזכרת בנספח הקודם: "הנני כותב אגרת לכל המדינה בתוקף יד ה' החזקה ע"ד האמת והשלום". ואם כן נכתבה גם היא בשנת תקנ"ח. וגם מדבר בה נגד הפצת החסידות ע"י חכמים בעיניהם, וע"ז כותב "כבר הרחבתי בביאורי לשעבר בכתבי שנה דאשתקד" – הוא נספח 20 משנת תקנ"ז.

2) בכתבי שנה דאשתקד: דלעיל נספח 20.


23) תקנ"ח; מוהר"א מקאליסק לאנ"ש ברוסיא; "ע"ד האמת והשלום", ונגד הפצת החסידות ע"י חכמים בעיניהם