נספח 29

[שלהי תקס"א]

...וישים1 לבו לדברי אלה הנאמרים באמת, מפי מוכ"ז ציר נאמן, אשר גלוי לפניו כל נקודת לבבי, והוא איש חכם ונבון וירא אלקים ולא ידבר כזב כי אם באמת ואמונה, ומובטחני בה' שעל ידו יצא הדבר לאורה להוציא מלב כת"ר מה שנכנסו ונדמו בעיניו, ויכנסו נא דברי באזני רב אחאי, והכל על מקומו יבוא בשלום, ולא יזכרו עוד ראשונות, מה שעבר עבר, וכבר הייתי באמנה אתו מאז ומעולם, כן יהי' לנצח, ומובטחני שיתוסף אהבה עזה מוסיף והולך, ואומר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכונה לראות עמו פא"פ, אתה ה' ידעת שבתי וקומי בנתה לרעי מרחוק, מתי יבוא פניו כפני אלקים וירצני, אשר יחדיו נמתיק סוד בבית אלקינו, הן ה' ידעת כולה.

דברי הכותב במרירות הנפש בצער גדול

נאום אברהם בלא"א מו"ה אלכסנדר כ"ץ זלל"ה


1) נדפס בקרית ספר שנה א ע' 145. אגרות בעל התניא אגרת צד. ומועתק בכת"י 2000 לו, ב. והיא אגרת מוהר"א מקאליסק, אל רבינו.

את הקטע האחרון מעתיק רבינו באגרת פט (ד"ה ומ"ש במכתבו): כתב ביד שלוחו מאיר מביחעוו: אל יזכירנו ראשונות ומה שעבר עבר כו'.


29) שלהי תקס"א; מוהר"א מקאליסק לרבינו; לא יזכרו ראשונות, אהבה עזה מוסיף והולך