נספח 3

[תקמ"ג]

עצתי1 נאמנה שתקרבו את עצמכם למען השם להרב מו' זלמן מהארדק2, כי לפי הנשמע ממורינו ורבינו3 הוא יחיד בדורו במחניכם בחכמה ובחסידות.


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת יא, וצויינו מקורותיו שם ע' שכח. והיא אגרת מו"ה אהרן הגדול, מטבריא אל מו"ה אהרן הקטן מסמיליאן.

2) להרב מו' זלמן מהארדק: רבינו, שבשנים תקמ"א-ב גר בהורודוק. ראה אגרת נח סעיף יד.

3) ממורינו ורבינו: הרה"ק רבי מנחם מענדל מוויטבסק.


3) תקמ"ג; מו"ה אהרן הגדול לאנ"ש ברוסיא; להתקרב לרבינו