נספח 30

[תקס"א]

אל שלומי אמוני ישראל דמדינת רייסין וסמוכות שלה, דברי שלום ואמ[ת]

מה1 נכבד היום קול מבשר משמיע שלו' כי נחה שקטה מהמחלוקת ונתקרבו הלבבות מעט, חדאי נפשאי מאוד, שוש אשיש בה', מובטחני שיהי' מוסיף והולך ואור, ולא יחצו עוד לשני מחנות ויחדיו יהי' תמים כאיש אחד, לשמוע בקול קדוש אשר בקרבכם רב אחאי גאון איש האלהי אור תורה, אליו תשמעון, איש אשר רוח אלהים קדושים בי' אתו חכמה ודעת אלהים, להאיר להם את הדרך אשר ילכו בה, בעבודת תמה וברה כפי אשר קבלנו מרבותינו הקדושים ואין כל חדש ח"ו. אשר נבהלתי משמוע קול ענות, כי שמעתי אשר יצא הקול במדינתם, ששמעו מאיזה דברים שבכתב שיצאו ממני, ונדמה להם שאינם עולים בקנה אחד, ויש איזה הפרש ח"ו בדרכי העבודה, חלילה להם מלהרהר ולחשוב כדבר הזה, כי לא יש הפרש בינינו אפילו כמלא נימא ח"ו, ובפרט מענין התבוננות, איך יעלה על הדעת לחלוק על הדבר הזה אשר כל נקודת עבודת ה' נשען עליה, וזאת התורה וזו היא העבודה האמיתית כפי אשר קבלנו מרבותינו הקדושים, והס מלהזכיר ולחשוב כזאת, הרחמן יצילני מהאי דעתא, והנה אנחנו כאחד ממש, מיום היותינו יחד לשמוע דברי אלהים חיים מבאר מים חיים ממקור אחד נטע אחד נטענו, ונפשי קשורה בנפשו מעולם ועד עולם כרשפי אש שלהבת יה ריעין דלא מתפרשין, ובכל דבריו הקדושים ובכל הנהגותיו הן הן כאשר קבלנו וראינו מרבותינו הקדושים נ"ע, ובכל אשר הוא עושה ה' אתו. מה מאוד שמח לבי ותגל נפשי בה', חמותי ראיתי אור אשר פתח מעיינות החכמה בעבודת ה' בהתגלות אלהות בעולם, רבים יאותו לאורו.

ומה שהעמיד בחירי ה' אנשים חכמים ונבונים יודעי דעת ויודעי בינה, וסמך ידו עליהם שיצקו מים על ידו, יטו אזנם לשמוע לדבריהם, והן הן הדברים הנקנים באמירה מפי קדוש רב אחאי גאון שיחי', מכוונים לדעתו, ויהי כן נועם ה' עליהם יראו אור לנצח.

אהוביי אחיי ורעיי שמעו אלי ותחי נפשכם, להתאחד יחד ולעבוד את ה' שכם אחד בכל הנהגותיו ובכל משפטיו, וכל המהרהר אחריו כו', וכל הפורש ממנו כפורש כו', וכל הקשורים והעטופים עמו אהבתם אל תסור ממני לעולם, וה' יזרח אור לישרים ביראת ה' טהורה עומדת לעד לאורו ילכו לנצח אור עולם.

ואוצר חיים ושלום מאד"ה ומנאי הדש"ת בלב ונפש

נאום אברהם בלא"א מו' אלכסנדר כ"ץ זללה"ה


1) נדפס בתרביץ תשל"ט ע' 236, מכת"י 1064 קלט, ב. ומזכירה רבינו באגרת פט (ד"ה אלא כדי): ויפה כוון במכתבו דשנת תקס"א לכללות אנ"ש, ובפרט בענין ההתבוננות, איך יעלה על הדעת לחלוק על זה.


30) תקס"א; מוהר"א מקאליסק לאנ"ש ברוסיא; שקטה המחלוקת ונתקרבו הלבבות, ובפרט מענין התבוננות