נספח 31

[קיץ תקס"ד]

לכללות1 אנ"ש שבכל עיר ועיר נ"י ויופיע.

אהו' אחיי ורעיי, חברים מקשיבים, מה מאד לא טובה השמועה ששמענו כבר, ועכשיו נתגבר הקול מאד, קול ענות חלושה, שנחלש ח"ו ההתעוררות שב[ל]בם הטהור לה' אחד בתפלה, מבלתי לשום לב כלל, אי' עול היגיעה והעבודה בשעת התפלה בשעה גדולה בכל יום, אשר בלתי זה לא יחי' האדם [ב]חיי עולם חיי החיים אור א"ס ב"ה, וכידוע שלכך נק' התפלה חיי שעה, וכמ"ש כמי' הפני' לפנים כן לב האדם לאדם, וכאשר הדיבור הזה מצוי להם תמיד.

ולזאת אנו מצטערים וחסים על נפשם, פן ח"ו יהי' מההכרח להרחיקם מלבא בשער ה' כל חד מה דמשער בליבי', ההתבוננות באחדות ה' באריכות וכו', כי בוודאי לא נעשה מלאכת ה' ברמי' ח"ו וד"ל.

גלל כן, אתם המדע ליתן לב לדברינו אלה, המועטין המחזיקין כמרובין, ויחוסו נא על נפשם לעמוד ברוב עז התגברות יתירה, לקבוע בנפשם עול האמיתי מדי יום ביום שעה גדולה, לצרכי פקוח נפש נפשו ביגיעה רבה בתפילה, שכל חיי נפשו תלוים בה. ובפרט שיהיו מתאספים כולם כאיש אחד, ואיש את אחיו יעזורו ויאמר חזק כו', ולא להפרד בפ"ע ח"ו, וכל שכן וקל וחומר שלא יתגודדו ויעשו אגודות אגודות, זה מתפלל וזה מדבר בדברים בטלים, שדבר הרע הזה גורם כמה נפילות עצומות בפריקות עול מלכות שמים מעט מעט, עד אשר יפול הנופל תכלית הנפילה ח"ו, כידוע לנו בבירור גמור. ולחו"נ כמותם יספיק הקיצור בכל זה.

ובודאי יודע לנו מי ומי ראשי המדברים כו', וראשי הפורקים עול היגיעה והעבודה וכו', ונדע איך להתנהג עמו. אך אין עונשין אלא אם כן מזהירין באזהרה כפולה ומכופלת, אם לא יטיבו דרכיהם כנ"ל, לא יהי' להם מקום בכאן למלאות משאלות לבבם, לא במילי דשמי' ולא במילי דעלמא כו' וד"ל.

ודעת לנבון נקל, שכל דברינו אלה לא מדעתינו בלבד הם, אלא על פי דעת אדמו"ר שליט"א שהשביענו במרורים על כל הנ"ל, כי אין די באר במכתב גודל עוצם מורת רוח שמקבל משמועות רעות כאלו כו'.

וה' הרועה אותו מעודו, ימלא חפצו הטהור בכללות אנ"ש, ויערה עליהם רוח ממרום, לקבל עול מלכות שמים שלימה, באור התורה ועבודה אמיתי אכי"ר.

דברי אהוביהם מלב ונפש, העומדים לימין צדקכם בכל עוז, ולה' הישועה

דוב בער בן הרב שיחי'

אהרן סג"ל


1) נדפס באגרות קודש אדמו"ר האמצעי אגרת א, מכת"י 118 קיז, ב (בכותרת: "איג' מבני הרב שיחיו, בקיץ שנת תקסדלי"ת" [מחמת חביבות יתירה, חושב גם את הר"א מסטאראשעלע כבנו של רבינו]).

והיא באה בהמשך לאגרת פב (משנת תקס"ג) אודות תקנות התפלה, ובהמשך לזה הורה רבינו לכ"ק בנו אדמו"ר האמצעי, ואחד מגדולי התלמידים הרה"ק מוהר"א מסטאראשעלע, לכתוב בזה לאנ"ש בשמו.


31) קיץ תקס"ד; אדמו"ר האמצעי ומוהר"א מסטאראשעלע לאנ"ש; התחזקות בעבודת התפלה. השביענו רבינו במרורים