נספח 32

[תקס"ה]

...אהוביי1 אחיי ומרחמיי, מאוד קשה עלי פרידתכם ממצוה יקרה כזו שהחזיקו בה יותר מעשרים שנה, אשר הייתם קשורים ועטופים במצות חיזוק ישוב הארץ ברוב אהבה וחיבת הקודש בכל לבבם ובכל נפשם, ואיך עתה נסוגו אחור ח"ו לפסוק עצמם מקו החיים הוא למחזיקים בה.

ובאמת שמוע שמעתי שנגבו כל קבוצת הכסף הקדשים מזה שנתיים ליד הרב, והוא השמיט הכספים תח"י, והעביר קול במדינה שישלח המעות ע"י הש"ץ מפושקאן, באמרו כי הני שלוחי דידן אינם רוצים לקבל מעות ארה"ק ... וכל משא העם הזה עלי היו כולנה להיות לווין ומאכילין לכל אחד חיות נפשו בקודש...

ויחזיקו נא ידי הגבאים ומאספים והמתאמצים בצדק בכל עיר ועיר וסביבותי' וגבוליה, מהיקרים בעיניהם מצוה זו כי רבה היא ולא זזו מחבבה, והם ימסרו מפרי צדקתם יפה יפה ליד מאהבי נפשי הגובים הנאמנים מחבבי הארץ ויושביה לעד, והם יביאו את כל שקלי הקודש ליד גזברי הקודש אשר הודעתי במכתבי לידיד נפשי השד"ר מו"ה מאיר נ"י...

נאום אברהם בלא"א מו"ה אלכסנדר כ"ץ זללה"ה


1) נדפס באגרות בעל התניא סי' צח, וצויינו מקורותיו שם ע' קסז. ההתחלה והסיום – בקובץ יגדיל תורה נ.י. חוב' סח ע' נא-ב. ומזכירה רבינו באגרת פט (ד"ה והן במילי ואילך): כמו שכתב במכתבו: שמוע שמעתי ... וקרא אחרי מלא, והשמיט הכספים ... גם מה שכתב עלי היו כולנה".


32) תקס"ה; מוהר"א מקאליסק לאנ"ש ברוסיא; בקורת על דרך רבינו