נספח 33

[תקס"ה]

ה'1 ישפות שלום לכבוד או"נ ידיד ה' וידיד נפשי ה"ה הרב הגאון המפורסם חסידא ופרישא קדוש ישראל ע"ה פ"ה מו"ה לוי יצחק נר"ו אב"ד דק"ק בארדיצוב

...וע"ד אשר כתב אלי כת"ר על תלונות שלוחי מהימני דידן, על אודות דבריהם על הרב מוהר"ר שניאור זלמן מחות' דמר, נשתוממתי על המראה, שמזה נראה שלא נתן דעתו הטהורה לחקור היטב בענין זה לידע ולהתבונן על תוכן הדבר לאמיתו דאנן קיימינן בי'...

הנה זה מיום אשר שמנוהו לראש במדינות רוסיא אחרי עליותינו אל הקודש, ובעבור כמה שנים שמענו וראינו את הנהגותיו והדרכותיו לבני אדם, [לא] ערבו לנו, כי לא שמענו ולא ראינו זה מרבותינו הקדושים נ"ע, אשר הרבה שמשתי והייתי נותן דעתי ועיני ולבי על כל ענינים דהנהגתו הקדושים. גם כבוד הרב המנוח קדוש עליון כמהר"ר מנחם מענדל נ"ע ז"ל, הכירו כת"ר ברוב צדקתו וקדושתו ותרב חכמתו אמת, ואשר יקיר מאד בעיני מו"ר אור עולם הרב המגיד זצללה"ה כידוע לכת"ר, ומכל שכן כשעלה אל הקודש הוכפלה קדושתו ורוח מבינתו עד אין חקר, והלא בחיים חיותו הווה יתיב בהאי צערה בשמוע הנהגתו במדינתו...

שלחתי הני שלוחי יקירי דידן, ה"ה המופלג בתורה וביראת שמים חמ"ה מאיר, ושם איתו הרב המופלג בתורה וביראה וחסידות כמו"ה צבי סג"ל ... ציוויתי למאהבי נפשי שלוחי יקירי הנ"ל, בשלא ימצאו עמו בחשבון נכון ואמיתי בכל ענינים על מכונם במילי דשמיא ובמילי דארעא ... הייתי מוכרח למלאות רצונו במכתבים שלא לפי דעתי ורצוני...

ומאד יפלא בעיני על כת"ר שהי' עמו יחד אצל הקדוש אדמו"ר אור עליון הרב המגיד זצללה"ה, וראה ושמע הרבה מדבריו דברי אלקים חיים והנהגותיו הקדושים, איך יסכים כת"ר על הנהגות מחותנו הנ"ל, שלא שמענו ולא ראינו כזאת מרבותינו הקדושים, ובפרט מאור הגנוז מו"ר נ"ע, ואנא הכי קאימנא בהאי צערא כמה שנים, אלמלי כל הימים דיו אינו יכול לכתוב כל הדברים יגיעים, וכמה יגיעות יגעתי עמו במכתבים שונים להעמידו על אחת וצדיק באמונתו יחי'...

נאום אברהם בלא"א מו"ה אלכסנדר כ"ץ זללה"ה


1) נדפס באגרות בעל התניא סי' ק, מכת"י. והיא אגרת הרה"ק מוהר"א מקאליסק אל הרה"ק מוהרלוי"צ מברדיטשוב, ומענה הרה"ק מברדיטשוב (בסימן הבא). ומזכירה רבינו באגרת פט: גם מה שכתב למחותני הגאון הנ"ל, בראותו שלא הועיל מעשה המכתב שלח אלי משולחים לבוא עמי לחשבון נכון במילי דשמיא כו' ... גם מה שכתב למחותני הנ"ל שכמה יגיעות יגע במכתבים שונים להעמידני על אחת וצדיק באמונתו יחי'.


33) תקס"ה; מוהר"א מקאליסק למוהרלוי"צ מברדיטשוב; בקורת על רבינו