נספח 34

[תקס"ה]

הנה1 מאשר מתרעם מעלתו על הנהגותיו, ואומר שאינו כפי הדרך של אדמו"ר המגיד זללה"ה נ"ע, הנה קודם כל אשתמיטתיה ש"ס ערוכה בכמה מקומות, שלאחר מעשה אינו נאמן להעיד. אך אחר זה מאד יפלא בעיני איך יעלה על הדעת להיות מתרעם על הנהגותיו של אדמו"ר, אשר זה הי' כל עיקר הנהגותיו של אדמו"ר הה"מ זללה"ה נ"ע, אשר כל עסקיו ללמוד לעמו תורה ומצות, וזהו עיקר העבודה, כפי אשר קבלנו ממורנו נ"ע, והנהגותיו הוא גם כן על דרך זה, וזהו דרך הקודש תורתנו הקדושה, ובזה הדרך ישכון אור ה', והלואי ומי יתן והי' כל עמו כולם צדיקים שינהגו כולם כן, ואדרבא מי שאיננו נוהג ע"פ דרך זה אינו לפי דרך מורנו נ"ע, וכן המתרעם על זה הדרך כאילו מתרעם ח"ו על כבוד אדמו"ר נ"ע, כי עיקר עבודתו והנהגותיו הקדושים הי' רק על דרך זה. ומאד יפלא בעיני עליו, אשר הי' באמנה אתנו אצל אדמו"ר נ"ע, שיפלא ממנו דרך זה.

ואת אשר כתב אלי בשם המנוח מ' מנחם מענדל זלה"ה, אשר הי' יקר בעיני מורנו נ"י, הנה את זה לא שמעתי2, אך את זה אני מעיד בעדות גמורה, שמאד הי' יקר כבוד הרב מחותני הגאון נ"י בעיני מורנו נ"ע עד אין שיעור, והי' מפליג אותו תמיד עד אין שיעור מאד.

ואת אשר כתב שזהו לערך [...] שנים, מאד תמיה בעיני, שזה זמן רב לא כתב אלי שום דבר מזה, ואם האמת אתו הי' לו לכתוב אלי, ולכתוב מילתא בטעמא על מה ולמה הוא דובר שום דבר מזה, כי לפי דעתי הוא דרך אדמו"ר המגיד נ"ע, וזה הדרך ישכון אור ה'. אך ורק אנשים רעים בני בליעל הביאו לשון הרע באזניו, ותלוי' בדבר הוא, כאשר סופו מוכיח על תחלתו, שהאנשים ריקים בלי דעת תורה, כאשר ראיתי אותם3.


1) נדפס באגרות בעל התניא סי' קב, מכת"י. והוא מענה הרה"ק מוהרלוי"צ מברדיטשוב להרה"ק מוהר"א מקאליסק, לדבריו בנספח הקודם.

2) את זה לא שמעתי: ראה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית סוף פרק ו, שכוונתו לומר שאינו מאמין למה שכתב מוהר"א מקאליסק בשמו אודות רבינו (בנספח הקודם).

3) כאשר ראיתי אותם: ראה אגרת פו בתחלתה.


34) תקס"ה; מוהרלוי"צ מברדיטשוב למוהר"א מקאליסק; מענה לבקורת