נספח 35

[קיץ תקס"ה]

ה'1 ירבה שלום וברכה לשאר בשרי אהובי חכם ונבון מפורסם עושה חסד כבוד ר' שמחה נרו יאיר בשפע

מכתבו קבלתי ע"י דודי מוכ"ז, והי' לרוב נחת ועונג לאדוני אבי לראות אשר לבבך שלם אתנו (יתן לנו ה' מנוחה) שיהי' לך העוז להרחיק לשונות שקר וכו'.

כבר מזמן קיימת מצוות מבשרך אל תתעלם התעלמות גשמית וכו', ולזמן הבא הנני בוטח שתפתח עיניך לרצות טובתינו במדה האפשרית וכח שלך, וגם אנו לא נשכח חסדך וטוב לבך לעולם וכו'.

היום יסע ידידי ר' אהרן לדובראוונא לקיים עצתך הנאמנת.

בנוגע לבקשתך לפני דודי, דברים כאלו אי אפשר לכתוב בלשון ברורה ומפורטת, אמנם מזמן כבר נכתב מפה מכתב להכי טוב שבהם, שיסע למחנינו בהקדם בלי עיכוב, ופה יצווה באופן ברור לקיום רצונך לטוב, שיהי' שלום ואהבה אמיתית.

ממני שאר בשרך הדורש שלומך תמיד בלב ונפש חפצה

בער שניאור זלמנאוויטש ראבינאוויטש2

פ"ש לאביך הזקן האהוב קרובי הנכבד ומפורסם חנני' ליטמאן ולכל משפחתו

*

גם אני פורש שלום לידידי אהובי הנכבד ומפורסם שמחה

מתוכן מכתבך מתגלה אהבתך ותמימות לבך אלינו, ולכן גם אנו כמים הפנים לפנים וכו', וכך מצפים לעתיד.

זולת זה אין כל חדש רק אמת ושלום ברוב תוקף, כי אנו נהי' בשלום.

בנוגע לבקשתך ע"י ידידינו מוכ"ז, מזמן צווה עלי רבינו אהובינו במכתבו בדיבורים אמיתים ואוהב שלום בכל לב ונפש לך.

אהרן מובשוביטש הלוי

*

בקשר לבחירות הרי כל מאמצינו היו מרוכזים בשמירה על הקיים3, כפי שדובר אתך אישית בארשא. גם כעת בקשו ממך לא פעם להשתדל לנצל כל הזדמנות למטרה זו, ולהתמיד בזה עד שובך בשלום מנסיעותיך. בד בבד עם הנ"ל יגיע בייניש הנכבד.

אהרן הנ"ל

*

אחרי מכתבי זה, עלה בדעת אדמו"ר שיחי', שיכול להיות שביאת האיש המיוחד תתעכב, ולפעמים המצב יפריע ויקשה, ועי"ז תוכל להתאחר קיום ההבטחה, ולכן צווה לנו בפיו הקדוש לכתוב לשוחטים4, כדי שבינתיים מכאן ולהבא בעצמך תדרשו, כדי שהבשר השחוט יהי' לך ולכל קרוביך כפי הצורך, ואנחנו כותבים להם בהתחייבות לקיים מה שנכתב להם ואולי יקיימו.

כשיגיע האיש המיוחד הנזכר אז תמצא אמצעים וסדר המועיל שלפיו תוכל לפעול.

אהרן הנ"ל


1) נדפס ב"מאסר וגאולת אדמו"ר האמצעי" ע' כא, והוא תרגום ללה"ק, מהתרגום לרוסית שנמצא בארכיון המאסר, ועליו נכתב: "תרגום ממכתב עברי שנכתב ע"י בערקע שניאור [אדמו"ר האמצעי] ואהרן מובשוביטש [ב"ר משה, הורביץ, מסטאראשעלע] לשמחה ליטמאנאוויטש [ב"ר חנני' ליטמאן, קיסין, המלשין על כ"ק אדמו"ר האמצעי]. את זה תרגם והמקור ציין, המתרגם: ישעי' פינקלשטיין".

גם הועתק שם הנאמר על המעטפה: "אל שאר בשרי אהובי הנכבד ומפורסם מוה"ר שמחה ב"ר חנני' ליטמאן, מלאדי לעיר וויטעבסק".

מתוכן הדברים נראה שנכתבו אגרות אלו בקיץ תקס"ה, בהמשך לאגרת פז דלעיל, בקשר לבחירות הקהלה בפלך וויטבסק, אשר רבינו רצה להבטיח שלא ישלטו בו המתנגדים, ולא יצרו את צעדי החסידים שבאותו פלך.

הנמען הי' בן דודה של הרבנית סטערנא, אשת רבינו (ראה תולדות חב"ד ברוסיא הצארית פרק ג), שאף שהי' מהמתנגדים שבוויטבסק, השתדל באותה שעה להשכין השלום בין המתנגדים לבין החסידים שבעיר. אמנם בשנים הבאות החמיץ והלשין נגד כ"ק אדמו"ר האמצעי, וצירף להלשנתו את האגרות שלפנינו.

2) ראבינאוויטש: אולי זהו תרגום מתיבת "הרב", או שהשתמש לשעה גם בשם משפחה זה, או שהוא טעות המתרגם.

3) בשמירה על הקיים: פרטים אלו תואמים את דבר רבינו באגרת פז דלעיל. ובהלשנה הנ"ל (ראה שם ע' ה) כותב אודות הצלחת רבינו באותה שעה, להכניס מועמדים מהקהלה החסידית למאגיסטראט ולקהלות.

4) לכתוב לשוחטים: ראה במלשינות הנ"ל, שמדובר כאן בשחיטה החסידית בסכינים מלוטשים (כדלעיל אגרת קג).


35) קיץ תקס"ה; אדמו"ר האמצעי ומוהר"א מסטאראשעלע לר"ש קיסין; השכנת השלום בין המתנגדים לחסידים בוויטבסק