נספח 36

[תקס"ז-ט]

הנה1 אחר פטירת הנאמן הכולל הרב ר' יעקב מהרי"ס בק' סמיליאן, החסידי' דק' הנ"ל נתנו כל הכתבי' והחשבונות בתיבה, וחתמו אותה, ושלחו לכ' אדמו"ר מהרש"ז זי"ע לק' לאדי, והי' מונח חתום אצלו התיבה ההיא. ופעם אחת הי' אדוני אבי שי' אצלו במחיצתו בק' לאדי, ובא עמו בדיבורים מענין המחלוקת הזאת, ואמר אדמו"ר זי"ע בזה"ל: עדיין התיבה עם הכתבי' של מהר"י הנ"ל עומדת חתומה אצלי, ואז בפני אדוני אבי פתח את התיבה, ונייר ראשון שלקח אדמו"ר נ"ע מהתיבה הנ"ל נזדמן לידו מכתב כללי מהרב הק' ר"א הכהן נ"ע, וקרא אותו, ואמר אדמו"ר נ"ע בזה"ל:

איך האב שום תערומות עליו וואש האט ער ניט גיקענט שרייבין אלי, למה כתב להעולם, דאש איז ניט א מחלוקת פון געלט, דאש איז א מחלוקת אין רוחניות, וואש בין איך שולדיק, מיר זיינען ביידע גישטאנען אצל רבנו הגדול המ"מ בראוונע, ושמענו דברי א"ח היוצאים מפיו, וכאשר הלכנו מרבינו איך האב אזו גינומען און זיי האבין אזו גינומען. כמדומה לי כשנתווכח לפני משיח צדקנו ב"ב, וועל איך גירעכט זיין2.

און מנידון עסק המעות, הלא התיבה עם הכתבים בשלימות, שזה פעם ראשון שפתחתי אותה, לאז מען נעמין חמשה רואי חשבונות, ולקבל חשבון צדק מהתיבה מכתבי נאמן הכולל ר' יעקב מהרי"ס הנ"ל ויראו כולם האמת, שח"ו לא חמור א' ולא חמור א' נשאתי מהם מיום עלייתם לאה"ק עד היום, הגם שעל פי דין תורה הייתי רשאי לקבל מהמעות על חשבון הוצאות פ"פ, אך לא עשיתי זאת.

ויצא מפורש מפיו הקדוש לאבי שי' בזה"ל: עליך מוטל להודיע כל זה הדברים הנ"ל לכל מכיריו, גלל כן אמרתי לרשום זאת פה אצל המכתב הנ"ל להיות למשמרת.

דברי הכותב מפי אדוני אבי שי' אות באות ממש

מנחם שמואל באא"מ בנימין זאב וואלף


1) נדפס בקובץ יגדיל תורה (נ.י.) חוב' סח ע' נא, מכת"י 2000 מג, א. הר"י מסמילייאן נזכר כמה פעמים באגרת פט מאלול תקס"ה. וכאן מדובר במשך תקופה אחרי פטירתו, ואחרי שהובאה התיבה לבית רבינו, ואחרי שעמדה חתומה, ואחרי שפתח אותה רבינו.

התיבה נשרפה כנראה, עם שאר הניירות שבבית רבינו, בשריפה הגדולה שבאדר תק"ע (ראה לקמן נספח 38). ואם כן מסתבר שהאמור כאן הי' בין השנים תקס"ז-ט.

2) איך האב . . גירעכט זיין: אין לי שום תרעומת עליו, אבל מדוע לא יכל לכתוב אלי, למה כתב להעולם, זו אינה מחלוקת של מעות, זו מחלוקת ברוחניות, מה אני אשם, עמדנו שנינו אצל רבנו הגדול המ"מ בראוונע, ושמענו דברי א"ח היוצאים מפיו, וכאשר הלכנו מרבינו, אני קבלתי באופן זה והם קיבלו באופן זה, כמדומה לי כשנתווכח לפני משיח צדקנו ב"ב, אהי' אני צודק.


36) תקס"ז-ח; דברי רבינו; על מחלוקת מוהר"א מקאליסק