נספח 37

[י"א אד"ר תק"ע]

אנחנו1 החתומים מטה, אלופי הקהל דקהלת זלאטאפאליע, בצירוף יחידי סגולה דקהלה הנ"ל, נותנים כח והרשאה לכבוד אדמו"ר הרב הישיש החסיד בוצינא קדישא כקד"ש מ' יהודא ליב נ"י מגיד מישרים דקהלת שפאליע, שכל מה שיעשה כ' אדמ"ו הישיש החסיד הנ"ל עשייתו כעשייתנו ופיו כפינו ודיבורו כדיבורנו, ועלינו החתומים מטה לאשר ולקיים כאשר יסכים אדמ"ו בל יפול דבר ארצה. נעשה באופן היותר מועיל לרז"ל ובכל תוקף היותר מועיל.

וע"ז באנו על החתום יום ה' י"א אדר ראשון תק"ע לפ"ק, זלאטאפאליע.


1) נדפס בקובץ יגדיל תורה (נ.י.) חוב' לז ע' שעד, מכת"י 42 רז, א (של נכד כ"ק אדמו"ר האמצעי ונכד הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב), בכותרת: "מועתק מכתב זלאטאפאליע, ששלחו לכ"ק הסבא קדישא נ"ע משפאליע, ע"ד הענין שנסע כ"ק אדמו"ר הזקן נ"ע לפה ברדיטשוב וסביבותיו בשנת תק"ע". ונתפרש בהיכל הבעש"ט גליון יג ע' קמז (ראה גם מסע ברדיטשוב ע' 68) שהכוונה כנראה לשטר התחייבות מראשי הקהל, להטיל מסים על הקהל באוקראינא, למען מגורשי הכפרים ברוסיא.


37) יא אד"ר תק"ע; קהלת זלאטאפאליע; התחייבות מסים למען מגורשי הכפרים ברוסיא