נספח 4

[אדר תקמ"ד]

...הנה1 על כן, על כל דברי האגרות שקבלתי בקובלנא מכמה מקומות, ובראשם כבוד אהובינו הרבנים המאורות הגדולים מופלגים בתורה ויראת ד' כל הימים, ה"ה מו"ה ישכר בער מ"מ דק"ק לובאוויץ ומו"ה שניאור זלמן מק"ק לאזני, על ענין נחות דרגת פרנסת החפצים ליראה את ה' באמת ... ועל דבר אשר העמיקו שאלה, אם הגבה למעלה איזה איש צדיק עליהם מן המפורסמים גדולי הצדיקים, ולהביאו למדינת רוסיא, שיורם הדרך אשר ילכו בה. לכן אחר אשר בעצתי ישאלו, קודם כל מחובים להאמין בי, ולהאמין לדברי הנאמרים באמת, בלי שום פניות עצמי ח"ו ... יתקרבו אל הצדיקים והחסידים הרבנים השלמים המבוארים לעיל, שכל דבריהם כגחלי אש מועצות ודעת אלקים...

כותב וחותם פה עיה"ק טבריא תובב"א [שנת] תקמ"ד [לפ"ק]

השפל באמת מנחם מענדיל בהרב מוהר"ר משה זצלה"ה

...גם אנכי באתי בשורותיים אלו ... יעמיקו שאלה אצל קדושי ה' הרבנים המאורות הגדולים המפורסמים גדולי העצה הנ"ל...

אברהם בלא"א מוהר"ר אלכסנדר כ"ץ זלה"ה מעיה"ק טבריא תובב"א


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת יב, וצויינו מקורותיו שם ע' שכח. והיא אגרת הרה"ק מוהרמ"מ מוויטבסק, והרה"ק מוהר"א מקאליסק, אל אנ"ש ברוסיא.


4) אדר תקמ"ד; מוהרמ"מ ומוהר"א לאנ"ש ברוסיא; יתקרבו לרבינו ולמהרי"ב מליובאוויטש