נספח 40

שטר הרחבת זמן הנישואין

היום1 יום ד' טו"ב מרחשון תקע"א נגמר ביני ח"מ ובין הרבני המופ' הותיק מהר"י אייזיק נ"י, בע"כ2 של מחו' הרב החסיד המפורסם מו' מרדכי נ"י ה"ה דק' טשארנאביל, להגביל זמן החתונה3 למז"ט בחדש שבט הבע"ל, להיות החופה למז"ט ביום ה' ששה ימי' בחדש שבט הבע"ל דהאי שתא פה ק' לאדי' כנאמר למעלה מעל"ד4, וגם כל שאר האופני' בכלל ובפרט המבוארים בקישורי התנאי' שמעל"ד יקום הכל בתקפם בלי שום שינוי ח"ו משני הצדדי', ולראי' באנו עה"ח יו' הנ"ל.

נאו' דובער בהגאון מוהר"ש זלמן נ"י

ונאום יצחק אייזיק הלוי הורויץ

כל הנ"ל נגמר בכי טוב בפני ח"מ ריצוי גמור משני הצדדי' בבל ישונה ח"ו

[...] אברהם [...] יצ"ו

שניאור זלמן [בא"א מו"ה] ברוך זללה"ה


1) נדפס בקונטרס "תנאים ווארט אירוסין ונישואין" ע' מ, עם ביאור תוכן הענין. את השטר הזה רשם רבינו בכתי"ק, מעבר לדף התנאים הראשונים, ועליו חתמו שני הצדדים (– שאחד מהם הוא כ"ק בנו אדמו"ר האמצעי) ושני האחראים (שאחד מהם הוא רבינו).

2) בע"כ: בעל כחו (כמו: בא כחו).

3) להגביל זמן החתונה: בשטר התנאים הראשונים נאמר שהחתונה אמורה להתקיים בשבוע שאחר חג השבועות שנת תק"ע. ונדחתה לחורף תקע"א.

4) מע"ל: היינו מקןם החתונה האמור שם, שהוא לאדי (אבל לא זמן החתונה האמור שם).


40) י"ז מ"ח תקע"א; ; שטר הרחבת שטר הנישואין