נספח 5

[כסלו תקמ"ו]

...והנה1 בענין המעשה רב להם כבוד אהובינו וידידנו ידיד ה' אור יקר כק"ש מו"ה שניאור זלמן נ"י שיחי', מלא כבוד ד' ברוח חכמה ובינה ודעת את ד' להורות להם הדרך, בטחוננו בחסדי ד' ית' שיפתח להם את אוצרו הטוב ביראת ה'...

דברי המעתיר בעדם

אברהם בלא"א מוהר"ר אלכסנדר כ"ץ זללה"ה


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת כ, וצויינו מקורותיו שם ע' של. והיא אגרת הרה"ק מוהרמ"מ מוויטבסק, והרה"ק מוהר"א מקאליסק, אל אנ"ש ברוסיא (קטע זה הוא בהוספת מוהר"א, אחרי חתימת מוהרמ"מ).


5) כסלו תקמ"ו; מוהר"א מקאליסק לאנ"ש ברוסיא; אודות רבינו – רב להם להורות להם הדרך