נספח 6

בע"ה1 חודש שבט תקמ"ו לפ"ק

אור זרוע לצדיק, הולך ואור, טל אורות טלו לישראל, יפרח כשושנה ושרשיו כלבנון, ממנו פרי נמצא, כל מוצאו מצא חיים ושלום, ה"ה כבוד אהובי ידיד ה' וידיד נפשי, רחימא דליבאי, הרב המאור אור מופלא ואוצר נחמד בנוה חכם בעוז לאלקים, זה סיני, כק"ש מוהר"ר שניאור זלמן נ"י, ושלום ביתו ובניו הנעימים, המלאך הגואל הוא יברך אותם

...וכבר כתבתי אליו באריכות על ידי אחד מהיוצאים לקרית חוצות, ולא באתי כי אם בתוספת אהבתו במכתב יד עצמי, להעיר צדקתו ותורת אלקיו בלבו, לא תמעד אשוריו. למה תאמר נסתרה דרכי מה' לפרנס את ישראל לאביהם שבשמים להורותם הדרך, ומי כמוהו מורה בכל מדינתם, כי נר מצוה ותורה אור הולך ואור עד נכון, ואינם צריכין לנביא וחוזה, כי לא נביא וחוזה אנכי, וה' אור לו, רק חזק ואמץ, בטח בה' ורעה אמונה, כי רועה נתנו ה'. מה ה' שואל מעמו, כי אם ליראה, למדה את בני ישראל היטב, להכניסם בעול מלכות שמים תורה ועבודה, תכבד העבודה עליהם ואל ישעו בדברי שקר והבאי פרנסה, [ו]מובטחני בו יתברך שיגביה כנשר קנם, יבוא הטוב מכל מקום ... ועתה לך בכחך זה והושעת את ישראל, להכביד עליהם עול תורה ומצוות ... אהובי ידידי חזק והתחזק לעצור בעם, כי עשה תעשה ויכול תוכל, להרחיקם מכל אלה, ולהדביקם בו יתברך.

גם אהובי רחימי, מצוה וחובה לחזק ואמץ את לב אהובי וידידינו המופלא הוותיק ונאמן בכל דרכיו מו' יעקב סמילאיינר, לעשות מלאכתו ולהעמידו על משמרתו בחזקה, כי אין משמרתו שווה לשל אחרים, ואין שני, כאשר ידעתי ועודני מכיר בטיב ומהות כל אחד מאנשי שלומינו דמדינתם, ה' ישמרם כאשר באמני אתם, ובענין זה לא ראיתי ציר נאמן כמוהו להשיב שולחו דבר, מלבד שהוא צריך חיזוק, ועתה תחזקנה ידיו...

דברי מעתיר השפל באמת

מנחם מענדל בהרב מו"ה משה זצלה"ה

כותב וחותם פעיה"ק טבריא תובב"א


1) נדפס ביסוד המעלה ח"ב אגרת כב, וצויינו מקורותיו שם ע' שלא. והיא אגרת הרה"ק מוהרמ"מ מוויטבסק אל רבינו.


6) שבט תקמ"ו; מהרמ"מ מוויטבסק לרבינו; מי כמוהו מורה בכל מדינתם