נספח 8

[שלהי אד"ר תקמ"ח?]

שלום1 וחיים לכבוד ידיד עליון וידיד נפש כל ישראל ה"ה הרב המאור הגדול המפורסם חסידא קדישא כבוד מו"ה שניאור זלמן נר"ו

אשא כפי אל אל שמים, לעורר רחמים וחסדים טובים עלי, ויטה לב עבדי הנאמנים בחסד ורחמים עלי, לבל ישית עלי חטאת אשר נואלתי ואשר חטאתי בהני שטותי דקעבידנא, ואין אדם עובר עבירה וכו' אוי לי כי חטאתי ויצר העויתי, כי אני טמא שפתיים אנוכי. ועדי בשחק כי מיום בואי אל אה"ק2 תוב"ב מורי הודיע לי חטאתי עויתי אשר פשעתי ... ואפיקורסות נזרקו בי להעלות על מלאכי אלקים, ולבזות ת"ח אשר קטנם עבה ממתני, ולא זכיתי להיות מתלמידי תלמידיו, ואני אנא אני בא ואיך אשא פני.

ואני קבלתי עלי את הדין כאשר גזר עלי אדמו"ר, והרבה נצטערתי מזה וכמה יסורים סבלתי, דציוה עלי אדמו"ר שלא אראה פניו, וזה שבועיים שאני יושב פה עה"ק טבריא תובב"א ועדיין לא זכיתי לראות פני קדשו. אוי לי כי נדמיתי, ומה לי לצעוק עוד, כי עוד בושת פנים כסתני ואבוש ואכלם מעווני ... אך אדוני הצדיק יצדיק עלי את הדין, יכתוב לאדמו"ר שימחול לי על אותו העון כי יראתי פן אלכד ואכשל בעון אשר חטאתי ... ויעקור זאת מלבו כאלו לא הי' מעולם, ובצילו יחביאינו, יענה יאמר סלחתי כדבריך, ויבקש מאדמו"ר לקרביני, כי יראתי ח"ו פן ירחיקיני ריחוק עולם, כי לא אוכל לסבול את האש הגדולה ולהב תלהטיני. ואם אני עשיתי כמדותי הרעים אדוני יעשה כמדותיו הטובים, כמדת השי"ת חפץ חסד ורחמים.

ומעיד אני עלי שמים וארץ, ה' יודע ועד, כי בתם לבבי ובנקיון כפי בלי שום פניות אני עושה זאת...

כ"ד הכותב בשפלות ונמיכות רוח

אהרן בלא"א מו' אייזיק זצלה"ה


1) נדפס בקובץ יגדיל תורה (נ.י.) חוב' לז ע' שעב, מכת"י 582 (שנעתק בסוף ימי רבינו) לח, ב, בכותרת: "אגרת הוותיק מו"ה אהרן הגדול, שנת תקמ"ז לפ"ק". אמנם ראה בשוה"ג שם, שהוא חזר מחו"ל לארה"ק באמצע חודש אד"ר תקמ"ח. ואפשר שגם כאן צ"ל התאריך "תקמ"ח". וכיון שכותב לקמן "וזה שבועיים שאני יושב פה עה"ק טבריא", אם כן נכתבה בשלהי אד"ר (או תחלת אד"ש) תקמ"ח.

ותוכנו, שבעת שד"רותו בחו"ל דיבר נגד רבינו, וכשחזר לארה"ק לא רצה הרה"ק מוהרמ"מ מוויטבסק לראותו, ועל כן מבקש את רבינו לסלוח לו, ושיבקש מהרמ"מ מוויטבסק לסלוח לו (ראה לעיל נספח 3, מה שכתב אודות רבינו בשנת תקמ"ג).

2) מיום בואי אל אה"ק: הוא יצא כשד"ר לחו"ל בשנת תקמ"ה (ראה יסוד המעלה ח"ב אגרת יז), ובחודש סיון תקמ"ו שהה עדיין בחו"ל (ראה שם אגרת כט), ולפי האמור כאן חזר לארה"ק בתקמ"ז. אמנם באגרת האחרונה של הרה"ק מוהרמ"מ מוויטבסק (שם אגרת מא) מספר שהוא חזר לארה"ק בחצי אדר הראשון [תקמ"ח].


8) אד"ר תקמ"ח?; מו"ה אהרן הגדול לרבינו; דיבר נגד רבינו ומוהרמ"מ הרחיקו, ומבקש סליחה