יד א

הנה החשך יכסה ארץ שלא יאיר בגילוי רב למטה כמו למעלה כנ"ל. אלא לפי סדר ההשתלשלות והתלבשות בכיסוים רבים וא"כ גילויו למטה לפי ערך המקבלים. משא"כ כד אתכפיא סט"א וכו' אזי למעלה ולמטה שוין. כמ"ש כי עין בעין יראו וגו' וכתיב ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד למהוי אחד באחד כנ"ל וזהו בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע שבחי' נעשה שהוא ענין המשכת רצונו ית' להיות מלך העולם ע"י מעשה המצות אשר קדשנו במצותיו הוא תחלה לבחי' נשמע שהוא בחי' ביטול במציאות אליו ית' שבחי' נשמע נמשך מבחי' נעשה כנ"ל (ועיין במדרש פ' ויקרא רבה ר"פ א' וס"פ ה' מענין גבורי כח עושי דברו. ועיין בזח"ג* פ' בלק דקצ"א ע"א מענין זה ובפ' לך לך ד"צ ע"א) והיינו ע"י שגילה רז זה לבני כו' שהוא ע"י יגיעת נפש ויגיעת בשר להוציא מהעלם אל הגילוי כנ"ל ובאתערותא דלתתא אתעדל"ע לעורר המשכת רצון העליון בחינת טמירא דכל טמירין כנ"ל ועיין בפ' בהר דק"ח ע"ב ברחימו דלבייהו לאתקרבא לקוב"ה אקדימו עשיה לשמיעה. וכמ"ש במ"א. ועיין בד"ה יביאו לבוש מלכות. ועיין מ"ש מענין בשעה שהקדימו ישראל נעשה בד"ה צאינה וראינה. לא זז מחבבה ואפשר לומר פי' שהקדימו נעשה היינו שבחינת ביטול דנעשה להיות בטל לבעל הרצון. הוא עולה לבחי' מחשבה קדומה הנקרא בקדמין ברא שהוא למעלה מבחי' חכמה והוא מקור התורה והמצות כמבואר למעלה. ועמ"ש בד"ה ביום השמיני שלח בענין פי' וקדם צרתני:

קיצור. (ובחי' ביטול זה נק' לשמוע בקול דברו וצריך להקדים להיות עושי דברו להמשיך הרצון בהדבור עליון והיינו ע"י גילוי אהבה המסותרת בחי' ביטול רצון שעי"ז מעורר גילוי רצון העליון ולכן יפה שעה אחת בתשובה ומע"ט בעוה"ז כו' שעי"ז ממשיך מלמעלה מסדר ההשתלשלות להיות הגילוי למטה כמו למעלה, וזהו ענין שהקדימו נעשה לנשמע. שבחי' נשמע נמשך מבחי' נעשה שעולה לבחי' רצון העליון בחי' בקדמין ברא):

ה וביאור הענין ע"פ מ"ש ברבות ר"פ ויקרא או שמא משוי שקשה לס"ר נוח לאחד כו' אם יוספים אנחנו לשמוע כו' ומשה שומע כו' וע"ש שעד"ז פי' גבורי כח כו' לשמוע כו' ע"ש. והענין דמבואר במ"א פ' מטות ע"פ לאמר זה הדבר כו' ענין משה נתנבא בזה כו' גילוי קדש העליון משא"כ בחי' כה כדמותנו כו' ע"ש. וזה היה הגילוי במתן תורה וזה הי' קשה לס"ר נשמות לקבל כי גילוי אור א"ס עד"ז מאיר רק בחכמה עילאה שמשם בחי' משה כי חכמה כח מה והוא מ"ש במשה ונחנו מ"ה. משא"כ בס"ר נשמות ששרשן מו"ק שהן המדות שלמטה מבחי' חכמה. ולכן פרחה נשמתן כמ"ש נפשי יצאה בדברו וכמ"ש ברבות בשה"ש ע"פ חכו ממתקים. כי גילוי בחי' זו זהו כמו שלמעלה היש ולמטה בחי' אין ואפס ממש ועיין מזה בסש"ב ר"פ ל"ד וס"פ ל"ו. שעיקר גילוי זה הוא בחכמה עילאה כמש"ש פל"ה בהג"ה. וזהו הנקרא לשמוע בקול דברו, שרק משה יוכל לשמוע. ועמ"ש בד"ה בפי' כי תשמע בקול מפתחות הפנימי' כו' ובסידור בד"ה אדני שפתי תפתח בפי' בקול דברי אלקים חיים וע"פ קול דודי הנה זה בא מדלג כו'. והיינו ע"י שהי' בחי' גבורי כח. וע' בגמרא שבת פ"י (דצ"ב א') ופ"ד דנדרים (דל"ח ע"א) לפי שהיה בעל קומה עשר אמות דהיינו שמאיר בו עשר ספירות עליונות דאצילות שראשיתן היא חכמה עילאה. והיינו כי כח זהו בחי' חכמה כח מ"ה ומשם נמשך כח הביטול למס"נ. (ועמ"ש הרמ"ז פ' פנחס דף ר"כ בפי' העונה אישר"מ בכל כחו). והנה ע"י משה יוכלו נש"י לקבל לשמוע בקול דברו, וזהו ג"כ ע"י גבורי כח. והנה כח ב"פ יד זהו ענין שאו ידיכם קדש שמבואר בד"ה צאינה וראינה. ועי"ז הם עושי דברו עושי לשון תיקון והיינו מ"ש ועתה