לא א

ביאור על הנ"ל הנה השמן נמשך מכתיתת הזיתים כמ"ש שמן זית זך כתית . והיינו כי השמן הוא חכמה סתימאה וכמ"ש שמן משחת קדש. פי' קדש הוא חכמה דאצילות והשמן מושח את הקדש והיינו לפי שהוא בחינת מו"ס שהוא מקור ושרש להתהוות החכמה. ומה שנמשך מכתיתת הזיתים הוא בחינת הבירורים כמו שע"י כתיתת הזית נפרד הפסולת ונבדל בפני עצמו והטוב נמשך ממנו לעצמו והוא השמן. כן למעלה הוא ענין בחכמה אתברירו. ועיקר הבירורים הוא במו"ס דהיינו בירור עולם התיקון מעולם התהו ושבירת הכלים שנפלו לבי"ע כו' כמ"ש באגה"ק סי' כ"ח. וכן בעבודת ה' ענין הבירור ע"י כתיתת הזית עיין במדרש רבה ר"פ תצוה והיינו שישפיל עצמו לעפר ויתמרמר על ריחוקו מה' וע"י כתיתה זו ממשיך בחינת שמן שהוא מו"ס דא"א ומזה נמשך העלאת הנרות שהוא גילוי בחי' אהבה רבה דאהרן. (ובד"ה כי אתה נרי נתבאר דמבחינת השמן נמשך ג"כ יראה עילאה והיינו כי שורש יראה עילאה הוא ממו"ס) וזהו ענין כשמן הטוב כו' יורד על הזקן כי הנה ממותרי מוחין הנמשך ממו"ס יוצאין ובוקעין השערות והתהוות השערות הוא מאור החוזר מן הבירורים הנ"ל שאין הכלי יכולה לסבול את האור החוזר מן הבירור ומזה יוצאין השערות (ועמ"ש בענין פי' מ"ש בזח"ג קכ"ח ב' כחמר טב על דורדייה). והנה ענין השערות הוא צירופי אותיות התורה. כמארז"ל ע"פ קווצותיו תלתלים תלי תלים של הלכות. וזהו ונפשי כעפר לכל תהי' בחי' כתיתת הזיתים ואח"כ פתח לבי בתורתך בחי' השערות והלכות התורה. שעליהם נמשך בחי' כשמן הטוב בחי' משחת קודש שהוא מושח את הקדש בחי' חכמה. ואח"כ שיורד ע"פ מדותיו. והוא ענין העלאת שבע נרות המנורה. פי' כמ"ש בלק"ת שעיקר ענין העלאת הנרות אל מול פני המנורה להמשיך מלמעלה לבחי' כתר שבמל' והוא להגדיל בנינה כו' והענין הוא שהקב"ה בעצמו הוא רם ומתנשא. וא"צ כלל להעולמות שיתגלה בפניהם כי הם כלא ממש חשיבי. וכמשל שיתגלה האדם להתנשא על הזבוב שכלא חשיב נגדו כן יותר מכן אין ערוך. וצריכין להמשיך באתעדל"ת שיתעורר לעילא בחינת רצון שירצה להיות מלך על עם. וממשיכים זה ע"י אהבה רבה שהמשיך והדליק אהרן כה"ג לכנס"י וכנ"ל שאהבה רבה הוא אהבה ותשוקה נפלאה. שיתגלה אור א"ס ב"ה למטה. כי זהו בחי' אהרן כה"ג להיות נראה אור. וע"י אהבה רבה זו מעוררים למעלה שיומשך ויתגלה מן הרצון העליון שהוא כתר רעוא דכל רעוין אל בחי' כתר שבמל' דהיינו שיהיה הרצון להיות מלך וזהו אל מול פני המנורה. וזהו שיורד ע"פ מדותיו. וכן בעבודה כשעובד בבחי' זו נמשך בחי' שיורד ע"פ מדותיו של הקב"ה פי' שממשיך עי"ז גילוי אלקות בנפשו שמתהפכים עי"ז מדותיו ונעשה בריה חדשה ממש שנשמר מאד מן הרע כו'. והנה המנורה היה בדרום. היינו שא"א לבא לבחי' אהבה רבה זו אא"כ יקדים תחלה בחינת ומדרגת אהבת עולם שהוא בחי' אברהם שנאמר בו הלוך ונסוע הנגבה ועיין מ"ש לעיל מענין הנגבה ועיין ברבות סדר לך לך (פל"ט) ובזח"א שם (ד"פ ע"א ודפ"ג ב' פ"ד א') ועיין בפ' ויגש (דר"ו ע"א) גבי להנחיל אוהבי והיינו כמ"ש בזח"ב ר"פ יתרו (דס"ז ב') שיש בחי' מיכאל כהנא רבא. ועוד בחי' עליונה יותר (מעלת) [במעלת] כהן גדול. והנה בחי' מיכאל הוא בחי' אהבת עולם הנמשך מבחי' חסד לאברהם וזהו ענין הנגבה וכן מיכאל הוא מימין כנז' ברבות במדבר פרשה ב' ואח"כ בחינת אהרן כהן גדול מדליק המנורה בבחי' אהבה רבה בחינת שיורד ע"פ מדותיו כו'. והנה משנ"ת לעיל שאה"ר זו דאהרן באה ג"כ ע"י אותה ההתבוננות עצמה רק כאשר ישים