ח א

נמשך מבחי' גבורו' דבינה והוא בחי' הדם והשוב נמשך מבחי' חכמה שהוא בחי' ביטול המלובש שם וזהו בחי' הדפק דלב שהלב צ"ל רו"ש. וזהו פקד ע"פ משה שבחי' משה הוא אחוריים דאבא ופנימי' דאימא קפ"ד קס"א כנ"ל (ובמשה כתיב מן המים משיתיהו היינו ג"כ בחי' כמיא דאשקי לאילנא כו' הנ"ל וע"י הביטול דרו"ש ממשיך בחי' משכן העדות אשר פקד כו' גם אלה פקודי המשכן י"ל פקודי הוא ג"כ בחי' הדפק הנ"ל שעי"ז נמשך ג"כ יחוד ו"ה. ועמ"ש בד"ה מחר חודש ונפקדת כי פקידה הוא ממקום גבוה מאד להיות פקד את שרה ופקד פקדתי הוא סימן למשיח כו' וע"ש בענין נה"י חדשים ששרשן מהכתר ע"פ אל עליון כו' ומביא גואל לבני בניהם כו' וכך היחוד דזו"נ אף שהוא ע"י נה"י מ"מ מקור ושרש יחוד זה והוא ענין פקד את שרה שרשו נמשך ג"כ מבחי' כתר כו'. וזהו בני במזלא תלי' כו'. ואפשר שנגד ב' בחי' משכן אלו זהו ענין הדפק שבלב והדפק שביד כי הדפק שביד הוא בחי' חיצוניות אבא וזהו להיות פקודי המשכן סתם גם הידים הם המדות חו"ג שזהו פי' אלה ו"ק חו"ג תנה"י וכן נאמר שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני הרי שיחוד זו"נ הם ע"י תרין דרועין דילי' ימינא ושמאלא ובינייהו כלה. אמנם הדפק שבלב שבו נמשך מבחי' פנימי' מהמוח שע"י המשכה מהמוח עי"ז הוא סוגר ופותח כמ"ש במ"א ע"פ אני ישנה כו' קול דודי דופק כו' זהו בחי' יחוד או"א שהן בחי' מוחא וליבא כמאמר חכמה מוחא בינה ליבא. וצ"ע דבטעמי מצות פ' וירא אמר כי אין פנימיות אבא יורד למטה רק אחוריים שלו כנודע כו' והוא קפ"ד שהוא דפק כו'. מיהו י"ל ששם מדבר רק בדפק שביד. או י"ל כי גם בחיצוניות ואחוריים יש כמה בחי' אשר עכ"פ בחי' הדפק שבלב הוא בחי' פנימיות לגבי הדפק שביד כמו שמבואר על פסוק אני ישנה הנזכר לעיל). והנה סדר העבודה תקנו אנכה"ג פסוד"ז קודם ק"ש וענין זה הוא כמ"ש כאן משכן העדות אשר פקד ע"פ משה עבודת הלוים הרי דשייך בחי' עבודת הלוים לבחי' משכן העדות אשר פקד ע"פ משה. והענין הוא לפי שמעלת יחוד זה דאו"א גבוה מאד ולא יוכלו כנס"י להגיע אליו לכך תקנו שיאמרו פסוד"ז תחלה שעי"ז יוכלו להגיע לבחי' הביטול דבחי' אשר פקד ע"פ משה בפסוק א' דק"ש. וענין הזמרה הזאת הוא מעלת ומדרגת הלוים שהם היו האומרים שיר והם היו ג"כ נושאי המשכן כמ"ש ונשאו המשכן כו'. והענין הוא דכמו למעלה כתיב והחיות נושאות הכסא דהיינו ע"י שהם מתנשאים ברעש גדול בהתפעלות עי"ז הם מגביהים ומעלים את השכינה. וכך הוא ענין השיר של הלוים שהוא ג"כ בבח י' רו"ש עי"ז הם נושאים את המשכן דהיינו להעלות ולהגביה את בחי' זו"נ ולקשרו ולחברו בבחי' משכן העדות דאו"א. וזהו ועבד הלוי הוא וכמ"ש בזהר פקודי דרכ"א ע"ב ועמש"ל בפ' בשלח בד"ה אשירה כו' כי גאה גאה כו' ע"ש מענין שיר הלוים ועיין בזהר פ' פקודי ע"פ ויביאו את המשכן כו' וכן באדם ע"י פסוד"ז להיות רוממות אל בגרונם עי"ז ידחה ממנו ההסתר דנה"ב והוא ענין זמיר עריצים ועי"ז יתגלה פנימי' הלב שיוכל לבוא בפסוק ראשון דק"ש לבחי' ביטול ומס"נ באחד כו'. ונמצא סדר העבודה כך הוא תחלה פסוד"ז לנשאות בחי' יחו"ת שהוא בחי' אלה פקודי המשכן לקשרו ולחברו ביחו"ע דמשכן העדות שבפסוק ראשון דק"ש וזהו ששם עלו שבטים שבטי יה שהעלייה הוא מתחיל מבחינת השבטים סתם שמקבלים מיחו"ת וכנודע מענין י"ב בקר שבבריא' וכמ"ש בזהר ר"פ במדבר ועלייתם הוא להיות בבחי' שבטי יה שהוא יחוד עליון דאו"א אשר הוא בחי' עדות לישראל היינו משכן העדות ואחר פסוק ראשון דק"ש נאמר בתורה ואהבת היינו שנמשך האור מלמעלה למטה מאו"א לזו"נ וזהו פי' עדות לישראל שנמשך בחי' עדות הנ"ל לישראל שהוא ז"א וכמ"ש ג"כ בפע"ח בפי'