צד א

מקץ בד"ה רני ושמחי בת בפי' תתן אמת ליעקב כו' מימי קדם). ועוד יובן ענין זה איך שהמשכה זו הוא ע"י עסק התורה עפמ"ש במ"א סד"ה וידבר דבמדבר סיני. ובד"ה וידבר דעשרת הדברות שע"י עסק התורה נמשך בחי' מזליה ומקור דהנשמה להיות בנשמה המלוב שת בגוף כו' ע"ש וזהו ממש ענין המשכה מבחי' מוצאיהם למסעיהם כו'). והנה אח"כ נאמר ואלה מסעיהם למוצאיהם היינו בחי' ההעלאה מלמטה למעלה (ועמ"ש ע"פ יונתי בחגוי כו' בפי' ולכי לך):

וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה כו'. וירד הגבול הירדנה כו'. הנה בחי' ירדן הוא זה כמארז"ל שנוטל מזה ונותן לזה. פי' הוא ענין העלאה מלמטה למעלה להעלות מהשבירה משיורי מלכים דתהו שלא נתבררו שהוא ענין קליפות נוגה. להפכם לקדושה. דהיינו הז' מדות שנפלו בקליפות חם וכנען חמימות שרש הז' מדות רעות שבארץ כנען ולעשות מזה החמימות גופא רשפיה רשפי אש התלהבות הלב לעבודת ה'. וזהו בחי' ירדן שנוטל מזה ונותן לזה מלמטה למעלה באתערותא דלתתא כו' וזהו נק' עולם שהוא ו"ק. ובעבודה זו מוכרח להיות שינויים מחמת שינוי דברים התחתונים ועניני גופנים אכילה ושתיה כו'. ויש עוד בחי' עבודה (מדברים תחתונים) למעלה מזה ונק' אהבה רבה שאינו צריך שתלקח אהבה מדברים תחתונים חם אבי כנען הנ"ל. רק הכל מלמעלה מן בחי' עולם הנ"ל. שהתורה נבראת אלפים שנה קודם בריאת העולם ושם נאמר ג"כ רשפיה רשפי אש כו'. וזו היא בחי' ארץ ישראל עיני ה' אלקיך בה כו' בחי' חכמה שהיא אלפים שנה אאלפך חכמה אאלפך בינה. ואהבה זו היא רק מלמעלה על ידי אהרן שושבינא דמטרוניתא. הממשיך אהבה רבה מלמעלה למטרוניתא הנ"ל ודו"ק. ואף האהבה שהיא בתוך העולם מלמטה למעלה לא שנלקחת רק מן העולם שהרי גם האומות אוכלים כו'. ולא נהפך לקדושה. אלא מוכרח שיהיה הארה מלמעלה למטה. שיהי' ביכולתו להעלות המדות לקדושה וזהו וירד הגבול הירדנה ומחה על כתף ים כנרת קדמה כו'. כנרת מתוק ככנור. בחי' חסדים יצא מעדן חכמה וד"ל. מקדם לעין למעלה מבחי' עיני ה' אלהיך כו'. ים כנרת ים עילאה בחי' נקודים. והירדן הוא בחי' הרפ"ח ניצוצין שבקליפות נוגה שירדו בשבירה. אבל שרשם קודם שבירה שם הוא שרשם. ובזה המשכה לירדן שיוכל להעלות וליטול מזה וליתן לזה וד"ל והמ"י:

לבאר הדברים בענין וירד הגבול הנה גבול ד' רוחות דא"י י"ל שהוא ענין י"ב גבולי אלכסון הנזכר בספר יצירה ופי' ענינם בפרדס שכ"א פ"ז שהם גבול מזרחית רומית גבול צפונית רומית כו' גבול מזרחית תחתית כו' גבול מזרחית צפונית כו' ע"ש. ואע"פ שבגבול הארץ בגשמיות לא שייך רומית מ"מ שרש גבולות אלו נמשכו מי"ב גבולי אלכסון הנ"ל. וכן מצינו (ביחזקאל סי' מ"ח) חשב י"ב גבולים בחילוק הארץ לי"ב שבטים וכנודע די"ב שבטים שרשם ג"כ מי"ב גבולי אלכסון וכדאיתא בזהר פ' במדבר (דקי"ח ע"ב). תריסר שבטין תריסר תחומין כו' דהא אילנא עילאה קדישא בהו אחתם בחותמוי. וזה ע"ד מ"ש בפרדס שכ"א פ"ו בשם ספר הבהיר אילן א' יש לו להקב"ה ובו י"ב גבולי אלכסון כו'. וגבול ותחום ענין א' הוא. והטעם שנק' בשם גבולים ותחומים. כי הנה ענין י"ב גבולי' האלו הם בחי' התכללות הו"ק שהם הששה מדות חג"ת נה"י כשמתכללים זה עם זה כמו התכללות החסדים בגבורות או התכללות גבורה בנצח כו' או התכללות הקוין כי חח"ן קו ימין ובג"ה קו שמאל והתכללותן הוא ע"י גבולי אלכסון כו' והתכללות זו אינה בעצם האור כי האור הוא אור פשוט אלא הוא ע"י