ספר במדבר - הוספה

צו ג

לד"ה בהעלותך דף ל' עמוד שני סוף שטה ז'

אהבה. והטעם שע"י הדמעה והמרירות זוכה לאתעדל"ע בבחי' עין בעין נראה כנ"ל היינו כמ"ש הרח"ו ע"פ מארז"ל (פ"ה דברכות דל"ב ע"ב ופ"ד דב"מ דנ"ט ע"א) ואע"פ ששערי תפלה ננעלו שערי דמעה לא ננעלו שנאמר אל דמעתי אל תחרש (תלים סי' ל"ט י"ג). ופי' הרח"ו משום דבדמעה מעורר עינים העליונים שהם נו"ה דחכמה כו'. וביאור הדברים היינו כמבואר לקמן פ' ראה סד"ה כי תשמע בקול ענין לעשות הישר בעיני ה' היינו בחי' עיני הוי' אל צדיקים כשם שמלמעלה למטה כולא קמיה כלא חשיב כך מלמטה למעלה יראה לעיני בשר כמו למעלה. והמשכה זו זהו