יג ד

לעשות חלל והפסק להשראת אור א"ס שהמשיך על נפשו בפ' ראשונה דק"ש בבחי' ובכל מאדך במס"נ כו' שעי"ז נמשך בו אור א"ס ממש בבחי' שם ע"ב ונתתי מטר ארצכם מטר מ"ד ארצכם דמ"נ [ועיין בפע"ח שער הק"ש פכ"ד]. וזהו ונתתי והל"ל ונתן ה' ומהו ונתתי הגם שהוא מאמר משה רבע"ה שהשכינה היתה מדברת מתוך גרונו אעפ"כ הרי לא נאמר כן במקום אחר. רק לפי שבכאן הוא ענין המשכת ע"ב שהיא המשכת אור א"ס ממש בכלים ואף כל אדם יכול להיות אומר פ' זו ע"ע מאחר שהיה בפרשה ראשונה במס"נ כו' והתכללות באור א"ס ממש הרי ממשיך אור א"ס ממש בנפשו להיות בכל נפשכם ולא תחללוכו' ול היות המשכת שם ע"ב ודברי אשר שמתי בפיך ודברי ממש בפיך כו'. וענין הג' פסוקים ויסע ויבא ויט ישר והפוך וישר שצ"ל תחלה ממעלה למטה ואח"כ ממטה למעלה ואח"כ חוזר להיות ממעלה למטה והם ג' קוין כו':