טו ב

יחו"ע. ולך ה' הממלכה זהו יחו"ת ביטול היש והמשכת הביטול מיחו"ע ליחו"ת זהו ע"י כי כל בשמים ובארץ ותרגו מו דאחיד בשמיא וארעא שהוא בחי' יסוד המקשר וממשיך מבחי' שמים שהוא יחו"ע לבחי' ארץ שהוא יחו"ת ולכן צריך שיקדים ברית לתורה בברכת הארץ והוא ע"ד מ"ש בפע"ח שער הסוכות פ"ב בפי' מכל מלמדי השכלתי שבחי' כל הוא המלמד וממשיך התורה בבחי' מל' ונקרא משכיל על דבר ע"ש וזהו ותקם את דבריך כי צדיק אתה כו' ועיין בזהר פ' תרומה (דף קס"ח ע"ב) מענין ברית ותורה בברכת הארץ. ובתולעת יעקב כ' וצריך להזכיר בה ברית ותורה סוד שלום ואמת הדבקים בארץ החיים ומהם היא נשפעת וצריך להקדים ברית לתורה כי כן הסדר ממטה למעלה ועוד כי הברית הוא הפתח ליכנס לתורה עכ"ל ועמ"ש בד"ה להבין ענין הלב גבי ברוך שהוא יסוד אבא כו' וע' בלק"ת פ' עקב ע"פ ארץ זית שמן ועיין בזח"ג בחקתי (דקי"ג סע"ב) ע"פ ונתתי שלום בארץ ועיין מ"ש בד"ה שיר השירים בפי' אשר לשלמה ובד"ה צאינה וראינה גבי במלך שלמה מלך שהשלום שלו וזהו שאומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה:

ד (ועוד י"ל באופן אחר ענין שיקדים ברית לתורה והוא בהקדים כי הנה בחינת יסוד הוא עד"מ התקשרות שמקשר האב שכלו בשכל בנו בשעת לימודו עמו באהבה וחשק כו' ע"ד יותר משהעגל רוצה לינק הפרה רוצה להניק והתקשרות זו נמשך ממקום עליון מבחי' משכיל ולכן דייקא מי שהוא בר שכל גדול יותר יוכל יותר להשפיע כו' מה שאין כן מי שאינו בר שכל גדול כל כך. ועד"ז הוא למעלה דמבחינת המגביהי לשבת כו' נמשך להיות המשפילי לראות בשמים ובארץ משום דקמיה שוין שמים וארץ. וכן מבואר בפע"ח בשער העמידה פרק י"ד בכוונת קונה הכל כי יסוד ז"א הנק' הכל נעשה ע"י מזלא עילאה דדיקנא דא"א וזהו שאמרו רז"ל דמזוני במזלא תליא ופי' בזהר ויגש (דף ר"ז סע"ב ודף ר"ח ע"א) ובפ' וירא (דף קט"ו ע"א) דמזלא הוא נהר דנגיד ונפיק שהוא בחי' יסוד פי' דאף על גב דארץ שהיא בחי' מל' היא דמפקא מזון מכל מקום שרש ההמשכה צ"ל מלמעלה מעלה כדפי' בזהר פרשה תרומה (דף ק"ע ע"ב). והמשכה זו הוא ע"י בחי' יסוד שהוא המחבר וממשיך מבחי' יחו"ע ביחו"ת כנ"ל ולכן נק' מזלא מלשון יזל מים שמזיל וממשיך ההמשכה שמבחי' סוכ"ע ויחו"ע כו' וגם ששרשו ממזלא דא"א כנ"ל ועוד כי הנה מל' נק' חכמה תתאה כנודע מענין חכמה בראש וחכמה בסוף היינו כי חכמה היא בחי' ביטול ולכן אור א"ס שורה בחכמה דייקא ויש ב' בחי' חכמה היינו ח"ע היא הביטול האמיתי אשר בו ועל ידו שורה ונמשך אור א"ס באצילות יחו"ע. וח"ת היא ביטול היש והוא מקור הביטול דבי"ע יחו"ת וכמ"ש מזה בד"ה כי אברהם לא ידענו. והנה כמו שהח"ע דאצילות מאין תמצא מבחי' א"א שהוא כתר והוא בחי' מזלא עילאה י"ג ת"ד אבא יונק ממזלא כך ג"כ ח"ת נמשכת מז"א אשר ז"א לגבי המל' הנק' ח"ת כמו בחי' א"א לגבי ח"ע כמ""ש במ"א וגם כי מת"ת דז"א נעשה כתר לנוק' ולכן יסוד ז"א שבו ועל ידו נמשך ההמשכה מז"א למל' נקרא מזלא וזהו ענין דיקנא תתאה גדולה מילה שנכרתו עליה י"ג בריתות שכמו שיש י"ג ת"ד בדיקנא עילאה דא"א כך הוא ג"כ בדיקנא תתאה בבחינת יסוד כו' כמ"ש בלק"ת פ' קדושים. וזהו אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי שלהיות ההמשכה מבחינת שמים יחו"ע סוכ"ע בארץ יחו"ת הוא ע"י בחי' ברית המקשר ומחבר כו' ולכן בברכת הארץ צריך להזכיר בה ברית כנ"ל שעי"ז ממשיכים בה הברכה מבחי' ברכת הזן שהוא בחי' לחם מן השמים ועיין בזהר פ' ויחי (דרמ"ו ע"א) ע"פ מאשר שמנה לחמו כו' וע"פ הנ"ל י"ל באופן אחר ענין שצריך