טז ד

כו' ואין ערוך כו' ואפי' צמצום הראשון ירידה גדולה היא אצלו ומילין דהדיוטא כו' ובסקירה א' צופה ומביט עד סוף כל הדורות וכמ,ש בזהר במחשבה אחת ברא את העולם ובמשנה והלא במאמר א' כו'. ולהיות נמשך ממנו סדר ההשתלשלות הנה כשעלה ברצונו הי' כי חפץ חסד ואח"כ תלוי במעשה התחתונים דבאתעדל"ת אתעדל"ע אם ישים אליו לבו כו' אליך ה' נפשי אשא והיינו ע"י שיתבונן כי נשמה שנתת בי טהורה היא ואתה עתיד ליטלה ממני כו' ולכן גם מעתה יחזירנה אליו ית' גם קודם זמנה שמאוס בחייו ממש להעלות נפשו למקור חוצבה להיות צרורה בצרור החיים את ה' ממש (ועמ"ש מזה בד"ה להבין פי' ענין י"ג מדות ועיין בסש"ב ס"פ מ"א) שהיא בחי' העלאה מלמטה טורי דפרודא להעלותה ליחודו ית' וה"ז כמשל משיכת והגבהת הקנין הנקנה כו' (ועמ"ש בד"ה המגביהי לשבת וזהו ענין משכני אחריך נרוצה כו') ובאתעדל"ת רוח אייתי רוח וממשיך רוח אתעדל"ע בחי' כסף שהיא בחי' אהבה רבה הבאה מלמעלה אהבתי אתכם אמר ה' כו' וכנודע שיש ב' בחי' אהבה דחילו ורחימו רחימו ודחילו הא' היא אהבה שלמטה מן השכל המתבונן כו' ולכן היא בגבול וקצבה לפי ערך השכל והב' היא בחי' אהבה רבה בלי גבול בחי' מאד וכמ"ש כל זה בק"ש ואהבת את ה' אלקיך בכל נפשך שהיא בחי' אהבה זוטא אליך ה' נפשי אשא כו' ובכל מאודך היא בחי' אהבה עליונה בלי גבול בחי' מאד והן ענין בחי' מ"ן ומ"ד כו' [ונק' אהבה רבה זו בשם כסף ע"ד מ"ש נכסף נכספתה לבית אביך וזהו ענין גביע הכסף דיוסף צדיק עליון וזהו ענין ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר שהם ת' עלמין דכסופין דהיינו ענג העליון הנמשכים מבחי' עובר לסוחר מעצמות אור א"ס שלמעלה גם מבחי' המקיפים כמ"ש בד""ה וישלח יעקב ועמ"ש מזה סד"ה זה יתנו כל העובר על הפקודים. ועמ"ש עוד מענין ארץ כנען לשון סוחר בד"ה וישב יעקב] וזהו ארץ זבת חלב ודבש חלב היא בחי' הגדלת המדות כמו החלב שמגדל איברי הולד וכך הנה האהבה רבה מגדלת המדות שאף שמתחלה היתה ג"כ הארת המוחין במדות עכ"ז היו בבחי' קטנות וע"י אהבה עליונה זו נגדלים בתוספת וריבוי ודבש היא מתיקות ותענוג שהיא בחינת אהבה בתענוגים וכמ"ש אז תתענג על הוי' כו' וזהו ארץ טוב ורחבה פי' שרחבה לקבל בתוכה בחינת א"ס וכמ"ש רחבה מצותך מאד בלי גבול כו'. והנה המשכת אהבה רבה זו למטה היא בחינת מצות מילה ופריעה התגלות העטרה בחינ' יו"ד. וע' בזהר פ' פנחס דרט"ו ע"ב ועיין באגה"ק בד"ה אין ישראל נגאלין אלא בצדקה. משא"כ ערלה היא בחי' יניקת ואחיזת החיצונים כו'. ובחי' זו להיות בכח כל נפש מישראל ניתנה לאברהם לאחוזת עולם כו' וזוהי ארץ כנען ברוחניות תחלה בחי' הכנעה וביטול ומס"נ ועי"ז נעשה קנין כדרך התגר כנ"ל ולכן מצות מילה נוהגת בזה"ז וכן ברכת הארץ דאורייתא דהארץ ברוחניות ניתנה לאחוזת עולם כו':

ב אך להבין טעם הזכרת ברית ותורה בברכת הארץ הנה ארז"ל כל שלא אמר אמת ואמונה ערבית לא יצא י"ח והנה באמת ואמונה אומרים תחלה כל זאת לשון נוק' ואח"כ וקיים עלינו לשון דכר אך הענין דכתיב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים וכתיב להוציא לחם מן הארץ ב' מיני לחמים והוא מ"ש חכמות בחוץ תרונה ב' מיני חכמות בחינת ח"ע חכים ולא בחכמה ידיעא וכו' ובחי' ח"ת מל' כי מלכותו בכל משלה וכולם בחכמה עשית כתיב כו' שבחי' ח"ע היא בחי' ביטול בעצם דכולא קמיה כלא כו' ובחי' ח"ת היא ביטול היש כו' וזהו ענין ברכה והודאה ברכה היא בחי' המשכה בגילוי מלמעלה למטה כי ברכה היא מלשון בריכה המבריך את הגפן כו' והודאה היא בחי' ביטול היש שמודה איך דכולא קמיה כו' אף שאינו אלא קמיה ולא נגלה למט' כו' וכמו