כז א

מעלה מבחי' ומדרגת ברא אלקים שהוא ענין מי ברא אלה. וזהו ג"כ פי' רישא דלא אתיידע המבואר בזהר וכמ"ש במ"א בפי' ברוך שאמר והיה העולם כו' ע"ש. והנה כמ"כ האור הנמשך מא"ס ב"ה לתוך הע"ס הוא בחי' אין. והכלים לגבי האורות הן כגופא לגבי נשמתא כנ"ל ועיין מ"ש מזה בביאור ע"פ אחרי כו' תלכו:

ב ומעתה יובן עילוי שיהיה בנשמות אחרי ירידתם להתלבש בגוף כי הנה מקור הנשמה הוא מבחי' פנימית הכלים שהן פנימיות ע"ס דאצילות שהן כגופא לגבי נשמתא בחי' אור א"ס השורה ומתלבש בתוכם ונק' טהורה היא בבחי' אצילות ואח"כ אתה בראתה אתה יצרתה כו' שירדה בבי"ע וירידה זו צורך עלייה היא כי בקיום המצות בעוה"ז אומרים אשר קדשנו במצותיו בבחי' קדוש שהוא למעלה מבחי' טהור כנודע שבחי' טהור נאמר בלוים ובחי' קדשו בכהנים. והענין כי טהור מלשון כעצם השמים לטהר ומלשון תרגום צהרים טיהרא שהוא מלשון בהירות שהנשמה היא בבחי' בהירת האור באצילות. ומ"מ לא שייך שם זה אלא בבחי' איזה דבר שהוא יש ונתפס בו איזה ממש אלא שמהות הזה הוא בהיר מאד וזך והיינו בחי' כלים דאצילות. אבל בחי' קדוש פי' מובדל דהיינו שהוא מובדל ומופשט מכל גדר מהות שא"א לומר בו אפילו לשון בהירות כלל והוא הוא אור א"ס עצמו דלית מחשבה תפיסא ביה ולאו מכל אלין מדות כלל. ועלייה זו הוא ע"י תשובה ומעשים טובים. וזהו ענין תשוב ה' עילאה לגבי יו"ד כי הנה כמו שבנשמה יש נר"נ ח"י אשר נר"נ מתלבשים בכלים נשמה במוח רוח בלב וחיה יחידה הם בחי' מקיפים. והתשובה הוא גילוי בחי' יחידה. וכך יובן ענין זה למעלה כי הנה מודומ"ע שלמעלה עד"מ הם בחי' כלים דע"ס שיש בהם ג' בחי' פנימי אמצעי חיצון מחשבה היא פנימית הכלי כו' והאורות המתלבשים בהם נק' נר"נ והם ג' אותיות דשם הוי' ה' ו' ה' והוא כמו עד"מ באדם השכל מתלבש במחשבה. אך היו"ד וקוצו של יו"ד הם בחי' אור עליון יותר הבלתי נמשך ומתלבש בכלי כלל וכמו עד"מ באדם אשר בחי' כח השכל עצמו אי אפשר שיתגלה בהמחשבה רק גילוי השכל שהוא הארה בעלמא ממנו נמשך ומתלבש במחשבה. וכך למעלה בחי' ח"ע הוא בחי' חיה וקוצו של יו"ד בחי' יחידה שלמעלה מעלה מהתלבשות בכלים אלא הוא בחי' מקיפים סוכ"ע. ועמ"ש מזה בביאור ע"פ כי כאשר השמים החדשים והנה ע"י שהאדם מעורר בנפשו גילוי בחי' יחידה שבו עי"ז נמשך ג"כ למעלה תשוב ה' עילאה לגבי יו"ד דהיינו עליית הכלים עד שיתגלה בהם התגלות אורות המקיפים בחי' סוכ"ע יומשך בגילוי בבחי' ממכ"ע שהמקיפים נעשים בחי' פנימיים ע"י התשובה וע' בר"ח פ"ב משער התשובה במ"ש עוד ביארו בזהר שהתשובה עולה כו'. וזהו ענין עליית הנשמות שהרי שרשן בתחלה הוא רק מבחי' הכלים וזהו ענין ישראל עלו במחשבה דהיינו פנימית הכלים. והגם שנתבאר שהנשמה בעצם ג"כ כלולה מנרנח"י אשר חיה יחידה הן למעלה מבחי' כלים. אך זהו ע"ד שכלים דאצילות נעשים אורות לבי"ע. ומ"מ באמת אינן רק מבחי' כלים. וכן מבואר באריכות בשע"ק להרח"ו (חלק שלישי שער שני) שאור מחצב הנשמות יש בו נר"נ חיה יחידה ומ"מ כולם בחי' לבוש לע"ס והוא אור מתיילד ונמשך מהע"ס כו' וכן מבואר ממ"ש בע"ח שמ"א פ"ג כי יש ניצוץ קטן מאד שהוא בחי' אלהות כו' וזה הניצוץ מתלבש בכח ניצוץ אחד נברא כו' הנקרא יחידה כו' ע"ש הרי כללות נרנח"י של הנשמות נמשכים רק מניצוץ קטן מאוד והיינו מהכלים דע"ס. וע' באגה"ק ד"ה איהו וחיוהי הנ"ל וכן נשמת האדם כו' שכבר יצאו ונפרדו מהכלים דע"ס שבהן מלובש הקו מאור א"ס כו' נמצא שעם היות שהנשמות נמשכו מפנימיות הכלים עכ"ז אין בהן גילוי הקו מאור א"ס משא"כ בהכלים