ספר שמות - הוספה

ח ד

המצות כולן וזהו שבחול אומרים קדשנו במצותיו ובשבת קדשנו במצותיך:

ה והנה התפלה נק' סולם שהוא המחבר העבודה דחול עם ההמשכה דשבת. ובסולם עולים ויורדים בו שהבירור הנעשה ע"י המצות ביומין דחול עולין למעלה בבחי' מ"ן ע"י הסולם שהוא התפלה הנק' עולת תמיד וכמ"ש מזה בד"ה את שבתותי תשמרו. ועי"ז נמשך אח"כ ההמשכה מלמעלה למטה ג"כ ע"י תפלת שבת וזהו ענין שני שבתות כהלכתן מלמטה למעלה ומלמעלה למטה וזהו שכל עיסקא דשבתא כפול זכור ושמור שני כבשים וכן נאמר על מצות שבת מצוות בשני ווי"ן (בנחמי' סי' ט' י"ד) וכמ"ש בירושלמי ספ"ג דנדרים והוא ענין העליה בסולם והירידה. וזהו ג"כ ענין לחם משנה וזהו ראו כי ה' נתן לכם השבת לכם דוקא שלפי ערך מי שטרח בע"ש בבחי' ששת ימים תעבוד כך לפ"ע זה הוא ההמשכה. ע"כ הוא נותן לכם ביום הששי לחם יומים להורות ע"ז שכל עיסקא דשבתא כפול ומי שטרח בע"ש כו':

ו וביאור הדברים הנה המצות הן רמ"ח אברים דמלכא וכמ"ש מזה בד"ה אני ישנה גבי ועשיתם אתם מעלה אני עליכם כאלו עשאוני. ועמ"ש מזה ג"כ בד"ה משה ידבר וענין התפלה הנקרא סולם היינו להיות המשכת מ"ד והוא המשכה חדשה מלמעלה מסדר ההשתלשלו' דהיינו מבחי' כתר ומו"ס שהוא הנמשך ע"י העלאת מ"ן ועמ"ש מזה בביאור ע"פ יונתי בחגוי הסלע בסופו ולכן סדר ההשתלשלות הוא מנה"י שבעליון נעשו מוחין לתחתון ושרשו מיחוד חיצוניות חו"ב להיות סדר ההתהות מאין ליש אבל עד"מ הלידה הרי ירכיה מצטננות וכמ"ש מזה בע"ח שער כ"א ספ"ג כ"א הולד יוצא מהגוף מבחי' ישיבה מלמעלה מבחי' נה"י וכמ"כ המשכת מ"ד. והמשכה זו היא בשבת. אך א"א להיות המשכה זו כ"א ע"י שמתחלה ימשיכו בענין שיעור קומה ע"י המצות וזהו כי ה' נתן לכם השבת: