כ א

כלא חשיב ועמ"ש מענין מלכות בביאור ע"פ והיה לכם לציצית בענין תכלת כו' אבל לבוש מלכות דסט"א זהו שנוטלים היש לעצמן ואין להם ביטול אליו ית' והיינו כמאמר פרעה לי יאורי ואני עשיתני ביחזקאל סי' כ"ט רק דקרו לי' אלקא דאלקיא כו') אמנם אחר שנעשה עולם התיקון בחינת פרצוף שנתתקן ונמשך האור בלבושים וכלים דעולם התיקון אזי נמשך שלא יתפשט האור לסט"א ולעובדי כוכבים וכמ"ש מלך אין באדום כו'. אך עכ"ז יש דוגמת הנ"ל גם אחר עולם התיקון (והיינו בגלות מצרים ובבל ואדום) והיינו לפי דבגלותא קב"ה סליק לעילא לעילא וזהו נקר א בחי' שינה כו' ומסיבת עליי' זו אין האורות מלובים בלבושים וכלים דבחינת התיקון וכמ"ש בפע"ח שבמצרים היה עיבור ז"א בבטן אימא כו' שנסתלקו האורות והמוחין דזעיר אנפין מהכלים שלהם ועולים בבחי' אימא עילאה ועוד למעלה יותר אשר שם נאמר אם צדקת מה תתן לו כו' ומחמת זה נמשך להיות מל' דאצילות מתלבשת בקליפות בלבושים זרים דקדרות כי הא בהא תליא כו' שמחמת שזעיר אנפין הוא בבחי' שינה וסליק מהכלים והלבושים לעילא לעילא נמשך אלביש שמים קדרות וכמו בעולם התהו שעל ידי שנסתלקו האורות עליונים למעלה נפלו הכלים למטה כו' (ועמ"ש מענין זה בד"ה וארא אל אברהם כו' ובד"ה שיר המעלות כו' היינו כחולמים ובד"ה אני ישנה כו') ולכן כדי לתקן ולהמשיך בחי' לבוש מלכות צרים להיות מתחלה המשכת המוחין לז"א שיומשך מבחינת דסליק לעילא לעילא להתלבש בכלים ולבושים דתיקון דפרצוף ז"א דאצילות ואזי ממילא על ידי זה יומשך אחר כך על ידי מעשה המצות ההמשכה בלבוש מלכות דאצילות ושלא יהיה בחי' אלביש שמים קדרות כו' (ועמ"ש בד"ה כי ההרים ימושו בענין אם ישראל עושין תשובה נגאלין כו') והנה ידוע בע"ח שכדי להיות המשכת המוחין לז"א הוא על ידי יחוד או"א שמולידים המוחין לזו"נ והנה או"א צריכים לקבל הכח מלמעלה יותר מאור הכתר והוא המחבר וממשיך אור המאציל בנאצלים כו' (ועיין מ"ש בפע"ח שער הק"ש פרק י"א) ולכן יחוד או"א הוא נעשה דוקא על ידי מסירת נפש ויחוד זו"נ הוא ע"י תורה ומצות כי יחוד או"א הוא המשכת אור חדש ממקורא דכולא מהמאציל ב"ה אשר אין ערוך אליו כלל כו' והמשכה זו א"א כ"א על ידי מסירת נפש כי מס"נ עולה למעלה מעלה ממש דהיינו בבחי' עצמות המאציל ועמ"ש מזה בביאור ע"פ ונקדשתי בתוך בנ"י ולכן אמר המגיד להב"י שיזכהו למס"נ עק"ה דמשמע שיהיה זכות זה גדול מכל מה שיאריך ימים בתורה ומצות כו' והיינו מטעם הנ"ל וזהו גם כן ענין למס"נ באחד בק"ש כי ק"ש הוא נק' יחוד דאו"א דהיינו המשכת אור חדש מא"ס ב"ה וזהו דייקא ע"י מס"נ כו' וכענין הידוע במעלת התשובה דבחילא יתיר יש קונה עולמו בשעה אחת כו' וזהו ענין פסוק ראשון דק"ש שהוא יחוד או"א ואזי אח"כ נאמר והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך כו' שלהמשיך האור אח"כ מאו"א בז"א ונוק' הוא ע"י תורה ומצות כו' וזהו נקרא עוסק בתורה לשמה לשם התורה עצמה להיות אור התורה נמשך בז"א מפנימית ח"ע שלמעלה מבחי' נובלות כו' שזהו ע"י המס"נ בתחלה שעי"ז נמשך יחוד או"א כו' המשכת אור חדש ומזה נמשך ג"כ בז"א כו'. ומזה נמשך ג"כ שע"י המצות יהי' בחי' יפתי הוד והדר לבשת ולא יהי' בחי' אלביש שמים קדרות כמו בעולם התהו (ועמ"ש במ"א בפי' מאה"ז פ' בלק דקצ"א ע"א ע"פ שחורה כו' וכדין כו' נפיק דודה כו' אתבניאת ואתעבידת בתיקונהא כו') וזהו שמתחלה צ"ל קומי לך לבחי' שרש הנשמה והוא ע"י למס"נ באחד שמזה נמשך יחוד או"א (ולכן נקרא קומי לך לבחי' כ"ף עיין בפע"ח שער נפ"א ספ"ה) ועי"ז אח"כ תהיה רעיתי להמשיך המוחין בז"א ויפתי במל' והוא ענין יחוד זו"נ כו'. והנה כ"ז נאמר על זמן יציאת מצרים שע"ז נאמר כי הנה הסתיו עבר כו' היינו שאז נתגלה בחי' עולם התיקון ועבר