כז ד

החטה לחלקי' דקים מאד כך צריך האב להקטין השכל ודבר חכמה שרוצה להשפיע לבנו ולחלקו לחלקים רבים לומר לו מעט מעט במועצות ודעת כו' כמ"ש כ"ז באגה"ק שם. ולכן מי שאינו בר שכל גדול לא יוכל לשית עצות איך להשפיע ע"כ אע"פ שמבין השכל בפ"ע אינו יכול להשפיע לזולתו רק דוקא מי שהוא בר שכל גדול הוא שיכול להשפיע כי מחמת גודל שכלו ועמקות דעתו יוכל להתייעץ איך להשפיע אפילו להבן שהוא קטן כו נמצא עצה זו שהיא בחי' נו"ה שרשו נמשך דוקא מגדלות השכל שלמעלה מעצם השכל שהוא משפיע כו' לכן יש שמשיג השכל ואעפ"כ אינו יכול להשפיע. וכך יובן הנמשל למעלה שזהו ענין שנה"י החדשים נמשכים מהכתר. (ועמ"ש מזה ג"כ בביאור ע"פ אלה מסעי). כי הנה עולמות בי"ע הם בעלי גבול ותכלית ואינן ערוך כלל לאצילות שבו מלובש אור א"ס ב"ה לכן כדי להיות השפעת האור והחיות מצילות לבי"ע זהו ע"י נו"ה שנק' מא זני צדק ששוקלי' איך וכמה יהי' ההשפעה מבחי' צדק מל' דאצילות המחיה בי"ע וזהו ענין כליות יועצות כו'. ולכך גם נבואת משה הי' רק מבחי' נו"ה וכמ"ש האריז"ל בשער הנבואה פ"א וכמ"ש באגה"ק בד"ה עוטה אור שלמעלה מנו"ה אין שום השגה לנביא וחוזה. ולכן התהוות נה"י חדשים שהם בחי' עצה הנ"ל איך להשפיע למקור דבי"ע נמשך דוקא מבחינת הכתר. ע"ד המגביהי לשבת המשפילי לראות בשמים ובארץ דהפי' כי לפי שהוא גבוה מאד נעלה ע"כ שמים וארץ ומעלה ומטה שוין לפניו. ולכן משפילי לראות אפי' בארץ כמו בשמים כו'. וזהו מ"ש בזהר פ' בלק (דקצ"ג ע"ב) ע"פ ה' אלקי אתה ארוממך אודה שמך כי עשית פלא עצות מרחוק אמונה אמן (בישעיה סי' כ"ה) עצות מרחוק מאן נינהו אינן תרין בדי ערבות דכל עיטא דנביאים מתמן אתיא אינון איקרון עצות מרחוק. ור"ל שבחי' נו"ה שנק' עצות הם מקבלים הכח לזה מרחוק דהיינו מבחי' חכמה וכתר וכמ"ש אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני. וע"ז נאמר ג"כ כי עשית פלא כו' שנמשך מבחי' פלאות חכמה שלמעלה מהשכל המושג כו' וזהו פלא יועץ כו' ע"ש. וזהו ענין חגרה בעוז דוקא מתניה כנ"ל וזהו ענין מעלת ומדרגת הבחי' בתורה מה שנקרא לחם שהוא בנו"ה וז"ש בזהר (פ' פנחס דרי"ז ע"ב) ההוא לחם דאזילו שחקים וטחנין מנא למיכלא דצדיקייא כו' וכמ"ש לעיל עד"מ שמפרר החטה לחלקים דקים מאד. כך נמשכו אותיות התורה למטה עד שכל אדם יוכל לקבל כו' וכן התחלקות הלכות תשבע"פ. וא"כ אף שנשפל למטה מבחי' יין ואין בו טעם מתיקות וכמו נו"ה נק' בדי ערבות שאין בהם טעם כו' אעפ"כ שרשן גבוה יותר דהיינו מבחי' החכמה והכתר כנ"ל וזהו עצות מרחוק. וכמו שאמר שלמה המלך ע"ה והיא רחוקה ממני ששרשה משכל הנעלם מכל רעיון ונק' פלא כו' ומשם נמשכה בבחי' נו"ה להיות בבחי' לחם חטה ע"י שמפרר החטה לחלקיםת דקים כנ"ל וזהו ממרחק תביא לחמה וכמ"ש בזהר (פ' צו דל"ה ע"ב) ור"ל שבחי' לחם שרשו ממקום גבוה מאד דהיינו מבחי' שהיא רחוקה מגדר ההשתלשלות ולכן לחם זה לבב אנוש יסעד. ובזה יובן ג"כ ענין הלוחות דהנה מבואר במ"א ע"פ אם בחקתי תלכו במ"ש חרות על הלוחות אשר נחקק מהם ובהם שזהו ענין גליף גליפו בטהירו עילאה והיינו בחינת כתר ע"ש באריכות וגם לכן יש תר"ך אותיות בעשרת הדברות וצ"ל דהנה בפרדס בעה"כ כ' שהלוחות הם נצח והוד וכ"כ באוצ"ח דפ"ה ובע"ח של"ז פ"ו. ולפי הנ"ל א"ש והיינו ע"ד מ"ש בפע"ח בפי' אל עליון כתר גומל חסדיםת טובים נו"ה דאבא וכנ"ל. ועמ"ש מענין אותיות התורה בד"ה נר חנוכ ה כו' מזוזה מימין כו' וזהו בחי' לחם וכמ"ש בד"ה וספרתם לכם גבי חטה כ"ב אתוון דאורייתא ששרשן מאותיות החקיקה כו' ע"ש:

ד וביאור הענין דלחמו בלחמי. הנה שתי הלחם הם תשב"כ ותשבע"פ וזהו ג"כ ענין לחמו ולחמי. כי לחמו לשון