כח ד

עד שתצא הנפש מנרתקה היא מאסר הגוף. כמ"ש מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ. ופי' חפצתי הוא שיש בחי' רצון ובחי' חפץ. וההפרש שביניהם כי רצון נק' אפילו מה שעושה בע"כ רק שהרצון מסכים לכך בהסכמה בעלמא. ואפילו או כופין אותו עד שיאמר רוצה אני נק' בשם רצון. משא"כ חפץ שהוא חפץ בפנימי' נקודת לבו ששם משכן התענוג שמתענג בדבר ההוא אשר יחפוץ לו וע"כ כל חפצו וכל ישעו ומגמת פניו ישים בדבר הזה כי כך הוא חפץ ומתאוה ובכך הוא נרצה לו התענוג. וזהו ועמך לא חפצתי בארץ שאין לי שום חפץ ותענוג בע ניני עוה"ז רק בבחי' רצון בע"כ כי בע"כ אתה חי ואין לי חפץ אלא עמך כי עמך מקור חיים ומקור התענוגי' ושם כל חםצו וכל ישעו להתענג על ה' (וע' מענין חפץ ורצון בד"ה אני ישנה ובד"ה ואהי' אצלו אמון ובד"ה זכור את אשר עשה לך עמלק. וי"ל שבחי' זו זהו ענין הקטרת האימורין שבקרבנות כי החלב נמשך מהתענוג וע' לקמן בד"ה להבין ענין תפלה. וע' בשה"ש ע"פ לסוסתי):

ב והנה נודע שיש ב' בחי' בהמשכת אור א"ס ב"ה לכל העולמות והנבראים בחי' ממכ"ע ובחי' סוכ"ע ממכ"ע היינו דרך התלבשות והשתלשלות המדרגות מעילה לעלול בי"ס ואח"כ לנשמות ומלאכים שהמה רוחניים ואח"כ בגשמיים כו' שהחיות נמשך לכל עולם לפי מה שהוא ומזה נמשך ריבוי התחלקות מדרגות עד אין קץ ועולמות עד אין מספר בבחי' רבות ומשונות זו מזו כו' אבל בחי' סוכ"ע היינו שהוא ג"כ חיות ואור א"ס ב"ה המחיה את העולמות והנבראים אמנם אין החיות נמשך בדרך התלבשות והשתלשלות המדרגות רק בבחי' סובב ומקיף מלמעלה. ונק' אור מקיף פי' שהוא אור וחיות אלא שבא בבחי' מקיף ומקיף את כולם בהשוואה א' עליונים ותחתונים בלי התחלקות המדרגות כי אני ה' לא שניתי כתיב שוה ומשוה קטן וגדול ורוחניות וגשמיות שוין לפניו וכחשכה כאורה. ומזה נמשך משארז"ל אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך כי מבחי' סוכ"ע אפי' ההדיוט יכול להמשיך כו'. והנה בחי' סוכ"ע עכשיו הוא בחי' העלם שאינה באה לידי גילוי אלא לימוה"מ כי אז עין בעין כו' רק שעכשיו הוא בבחי' היום לעשותן להמשיך גילוי זה שלעתיד כנודע והיינו ע"י בחי' ביטול רצון שבק"ש באחד בשומו ללבו איך שהוא א' ואין עוד מלבדו כנ"ל שעי"ז תכלה נפשו לדבקה בו ית' באור א"ס ב"ה ממש ולא יהי' לו רצון אחר כלל ואז עולה ונכלל החיות באור א"ס ב"ה הסוכ"ע שהוא למעלה מבחי' התלבשות בגדר עלמין בדרך השתלשלות. ומשם נמשך חיות ואור א"ס ב"ה בפלת י"ח בבחי' ברוך אתה להיות ברוך ונמשך אור א"ס ב"ה כו' והנה ביאור מלת ברוך יש בו ב' פירושים. הא' פי' כמו והמלך שלמה ברוך שפי' ל' נפעל שמקבל הברכה שנמשך עליו ממקום עליון יותר. והב' כמו רחום וחנון כו' שאינו לשון נפעל אלא לשון מקור שהוא מקור הרחמים. וכך הוא ענין ברוך אתה שבתפלה יש בו ב' פירושים ושניהם אמת שע"י אתעדל"ת התכללות החיות באור א"ס ב"ה נמשך ברכה ממקור הברכות הוא אור א"ס ב"ה הסוכ"ע כו' ממש בבחי' את"ה הן הם בחי' אותיות שמאלף ועד תי"ו וה' מוצאות הפה והוא ענין המשכת בחי' סובב לבחי' ממלא שיהי' גם בבחי' ממלא בחי' גילוי סוכ"ע. וזהו ענין יציאת מצרים כי בחי' ממכ"ע נק' מצרים שהוא בחי' השתלשלות המדרגות ברבוי התחלקות שונות והרי לכל מדרגה יש לה גבול ומיצר. אבל המשכות גילוי בחי' סוכ"ע נק' יצ"מ שהוא השראת אור א"ס ב"ה ממש שכשמו כן הוא אין לו סוף. ובהמשיך האדם על נפשו גילוי בחי' זו הרי הוא כאלו יוצא ממצרים בחי' מיצר כו'. וזהו ענין כפל ב' פעמים אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים כו' וחזר ואמר אני ה' אלקיכם.