לח ב

כולנה המשכת כח עליון וחיות כללית שלמעלה מכלמיני הכחות וחיות פרטיות של האותיות כו' כמ"ש בסש"ב שם. וכמו עד"מ למטה באותיות הדבור שבאדם כגון ג' אותיות א' מ' ת' כשהם כל אות בפ"ע אין מלובש בהם שום השכלה זולת שהוא אות א' או מ' כו' אבל כשהן נצטרפו יחד ונעשה מהן תיבה אמת מתלבש בהן השכלה גדולה שהוא ענין אמת. וכתיב וה' אלקים אמת הרי ע"י הצירוף וההתכללות נמשך בהן כח וחיות מה שלמעלה מערך הכח והחיות של כל אות בפ"ע. וכך הנמשל למעלה כי הנה ג' אותיות א' מ' ת' הם ראש תוך סוף. וזהו ענין תלת עלמין המוזכר בזהר פ' שלח שכנגדם ג"פ קדוש. וגם אפשר לומר שג' אותיות הנ"ל הן מקור לג' עולמות בי"ע שהן ג"כ בחי' ראש תוך סוף א"מ וא"פ וחיצוניות כנ"ל. ועכ"ז בחי' קדש ממש הוא למעלה מבחי' זו כנ"ל ואינו נמשך ומאיר כ"א ע"י התלבשותן יחד דייקא וקרא זה אל זה ואמר ק' ק' ק' עי"ז דייקא מאיר בחי' קדש שהוא בחי' אמת ממש (ועמ"ש בענין וקרא זה אל זה בד"ה ויקרא אל משה) וכנודע שבחי' אמת הוא מדרגה גבוה מאד והוא חותמו של הקב"ה וכמ"ש במ"א ע"פ ויכתוב משה את מוצאיהם כו'. מה שלמעלה מעלה מכל אות בפ"ע. ועד"ז ג"כ בכל אדם שהאדם כלול מג' עולמות בי"ע הנ"ל וזהו ענין עבודה ותורה וגמ"ח ועמ"ש מזה בד"ה כי ביום הזה יכפר בפי' ו לכבודי בראתיו יצרתיו כו' ע"ש באריכות. וע"י כל העלאת מ"ן בפ"ע ממשיך אתעדל"ע מבחי' קדוש וע"ז נאמר כי עם קדוש אתה כו' אך ע"י התכללות ג' בחי' יחד ע"ז נאמר שאו ידיכם קדש כו' קדש ישראל כו' ועד"ז ג' תיבות חכמה בינה ודעת הם גימטריא כתר והזו ברכנו אבינו כולנו כאחד ועמ"ש מענין מעלת ההתכללות בד"ה הן עם אחד ואם לעוברי רצונו כו'. ועמ"ש בד"ה ראיתי והנה מנורת זהב ובד"ה אתם נצבים היום כולכם:

ששים המה מלכות ושמונים פילגשים ועלמות אין מספר אחת היא יונתי תמתי. ודרשו רז"ל (ע' ברבות בשיר השירים במקומו ובפ' קרח גבי ובני קרח לא מתו) ששים המה מלכות אלו ס' מסכתות ושמונים פילגשים אלו ברייתות ועלמות אין מספר אלו הלכות שבגמ'. אחת היא זו כנס"י מלשון כניסה שהיא מקור נש"י ונקראת אחת לפי שהיא מקבלת מבחי' ישראל דלעילא שנקרא' אחד כו'. ונק' תמתי כו' וכמארז"ל תמתי תאומתי לפי שע"י נשמות ישראל נעשה יחוד זו"נ כו'. והנה מזה מובן שהנשמות הם למעלה במדרגה מבחי' התורה וכמ"ש ממה שאמרו רז"ל (פסחים מ"ט ב') ע"פ תורה צוה לנו משה מורשה א"ת מורשה אלא מאורסה שהתורה היא מאורסה לישראל שישראל הן בחי' חתן והתורה היא בחי' כלה ונמצא מובן ג"כ שהנשמו' הם למעל' מבחי' התורה ובמקום אחר מצינו שארז"ל תלת קשרין מתקשרין דא בדא ישראל מתקשראן באוריית' כו' ונמצא מובן להיפוך לגמרי שהתורה היא למעלה במדרגה מישראל. ולהבין את כל הנ"ל הנה כתיב אור זרוע לצדיק פי' שהנשמות הנקראים בשם צדיק הם בחי' אור הנזרע למטה להתלבש בגוף בשר ודם הגשמי בכדי שעל ידם יהיה צמיחה בתוספת הרבה להיות המשכות גילוי אור א"ס ב"ה למטה ע"י תורה ומצות מעשיות שעוסקים בעוה"ז כאשר יתבאר לקמן בעז"ה והוא ממש כדוגמת הזריעה שזורעין בארץ הגשמי שזורעין גרעין א' ונרקב בארץ ונצמח מזה אח"כ בתוספת וריבוי גרעינים הרבה מאד כמ"כ ע"י מצות מעשיות שעושים נשמות ישראל בעוה"ז הגשמי שהוא כדוגמת הזריעה הנ"ל מגרעין א' נעשה עי"ז צמיחה ורבוי בתוספת וריבוי להיות גילוי אור א"ס ב"ה למטה (עמ"ש מענין זריעה בד"ה ויהי