מ ד

מ"מ בהיות הכתר עליו אז נגלה וניכר בחי' מלכותו מכ"כ ענין בחי' מלכות דאצי' הוא שכל העולמות אין שייכים לעצמותו שיהיו פועלים בו איזה שינוי ח"ו רק חיות והתהוות העולמות והנבראים הוא מבחי' מדת מלכותו ית' שע"י העולמות ניכר מדת מלכותו ונקרא אז מלך עליהם כי אין מלך בלא עם הו מלשון עוממות היינו בחי' צמצומים והסתרות שע"י צמצומים אלו אז שייך להיות בחי' מלך. אבל באמת הוא סכ"ע ואני הוי' לא שניתי כמו קודם שנברא העולם ואת השמים ואת הא רץ אני מלא. ולכן בחי' מל' נק' ג"כ שם כי שם מורה על גילוי כי מה שנק' מלך הוא רק שנגלה בחי' מלך ע"י הסתר והעלם עצמותו. ולכן נק' הקב"ה פי' שהוא ית' קדוש וברוך. היינו כי הוא במהו"ע קדוש ומובדל מהעולמות ואעפ"כ הוא ג"כ ברוך פי' לשון ברכה והמשכה ונמשך בתוך העולמות ע"י בחי' שמו ומלכותו שמבחי' מל' נמשך התהוות כל העולמות כנ"ל:

וזהו שאמרו נתאוה הקב"ה להיות לו דירה בתחתונים דהיינו שיהיה התהוות עולמות תחתונים ע"י ריבוי הצמצומים אשר עצמו מספר ואעפ"כ שם ג"כ יהיה דירה והשראת אור א"ס ב"ה ונגלה כבוד ה' עין בעין יראו כו' והיינו ע"י המשכה מבחי' סוכ"ע אשר קמיה רוחניות וגשמיות ועליונים ותחתונים הכל שוין. והוא ע"ד מארז"ל במקום גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו. פי' ענותנותו הוא מה שהוא ית' משפיל עצמו להשגיח בשמים וארץ הגשמיות כ"כ בפרטי פרטיות להיות בוחן כליות ולב ומה' מצעדי גבר כוננו הכל בהשגחה פרטיות שזהו ענוה גדולה שהוא ית' א"ס ומשפיל א"ע להשגיח בבריות שפלים כו' וזהו ג"כ גדולתו. כי באמת מאחר שהוא ית' קדוש ומובדל וסכ"ע אין שייך לומר שזהו גדולתו דוקא מה שברא עולמות עליונים כי אפילו ג"ע העליון הוא רק זיו והארה בעלמא ולפניו כחשיכה כאורה ואפי' אור צח אוכם הוא קדם עילת העילות. רק אדרבה מה שהוא ית' משפיל א"ע לראות בשמים ובארץ זהו גדולתו. והענין כי הנה איתא בגמ' ע"פ ומספר את רובע ישראל זרע היוצא מהן מן התשמיש שלהן ועל דבר זה נסמית עינו של בלעם הרשע באמרו טהור עינים מראות ברע כו'. והיינו כי לפי טעותם שהתהוות העולמות ממנו ית' הוא דרך השתלשלות עילה ועלול א"כ נמשך מזה שראוי שיהיה הוא ית' בבחי' רם על כל גוים ה' בלי שישפיל עצמו לראות בהשגחה פרטית בעוה"ז. כי מה שהוא בדרך השתלשלות עילה ועלול הנה התלבשות העילה בהעלול פועל בו שינוי לכן אמר אין נכון שיתלבש הוא ית' כ"כ בעלולים השפלים שבעוה"ז להיותו טהור עינים מראות ברע והיה ראוי יותר שיהיה רם ומרומם בלי שישפיל א"ע כ"כ למטה. אבל לפי האמת שהוא ית' קדוש ומובדל מכל העולמות ואין ההשפעה ממנו בבחי' התלבשות ועילה ועלול. וכמש"ל באריכות בענין נפלאותיך ומחשבותיך אלינו אין ערוך אליך. אין ערוך ממש ולא מיני' ולא מקצתי' מהערך שבהשתלשלות עילה ועלול עד שאע"פ שהוא ית' מחיה ומהוה העולמות מאין ליש עכ"ז אין פועלים בו שום שינוי ע"י חיות זה שמשפיע הוא ית' אליהן וכמאמר יחיד וחי העולמים רק מבחי' מלך כו'. ושלכן הוא ית' בשוה ממש גם עתה כמו קודם שנברא העולם ממש. א"כ כיון שמה שהוא מחיה העולמות אין פועל בו שום שינוי כלל. ולכן אין שום דבר גדול וקטן נעשה חוץ ממנו בכל העולמות עליונים ותחתונים וכמארז"ל אין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא א"כ מכריזין עליו מלמעלה וכתיב שאול ואבדון נגד ה' כו' ידע מה בחשוכא כו' אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' וכל אלו ההשגחות הפרטיים אין פועלים בו שום שינוי ח"ו כמו שהיותו מחיה ומהווה אותן מאין ליש אין פועל בו שינוי ח"ו מטעם הנ"ל דאין ערוך כו' ולכן זה שהוא ית' משפיל א"ע להשגיח בשמים וארץ גשמיי' זהו גדולתו יותר ממה שברא