מה ב

הר שבחי' הר הוא בחי' אברהם אהבה להיות ואהבת לשון רצון את הוי' שיהיה אלהיך ולא כמו שמלובש בנפש כו' (ועמ"ש בד"ה כי ההרים ימושו ובד"ה קול דודי כו' מדלג על ההרים) והיינו ע"י שמע ישראל ישראל הוא ניצוץ אלהות המלובשבנפש ומפוזר בפיזור הנפש בהתחלקות שכל ומדות מחשבה דבור ומעשה ושמע מלשון אסיפה וקיבוץ שיתקבץ למעלה לשרשו מחמת כי הוי' אלקינו בחי' תרין ריעין כו' שההתחדשות מאין ליש הוא תמיד כמאמר המחדש בטובו כו' הוי' אחד בלי שום שינוי. לפי שאינו מלובש ממש כל הפועל בנפעל כי לא מחשבותי מחשבותיכם כו' רק בשכמל"ו כי הארץ הלזו הגשמי' הוא בחי' מל' דעשיה וג"ע תחתון היא מל' דיצירה וג"ע עליון מל' דבריאה והכל רק בחי' מל' בלבד צדיקים נהנין מזיו השכינה ושכינה היא מל' שהיא בחי' שם בלבד יחיד חי העולמים מלך ולכן ואהבת את הוי' אלהיך כי מי לי בשמים כו' כלה שארי ולבבי כו' בבחי' ובכל מאדך בלי גבול שאין לו כלי המגביל רק לדבקה בו ממש בא"ס ב"ה מקור החים מקור התענוגים. אך איך יבוא למדרגה זו הוא ע"י פסוד"ז וברכות ק"ש פסוד"ז רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות לזמר עריצים על ידי רוממות אל ק"ש וברכות ק"ש איך שהמלאכים מקדישים בבחי' ביטול והאופנים ברעש גדול מפני שהם בבחי' יש אלף אלפין ורבו רבבן וכשרואין ביטול היש כי קדוש הוי' צבאות דהיינו הנמשך בצבאות הוא עצמו בחי' קדוש ומובדל ע"כ מרעישים בקול רעש גדול. משא"כ שרפים עומדים ממעל לו וכ"ש הארץ וכל אשר עליה צ"ל יותר בקול רעש גדול מחמת ביטול היש וזהו ענין ק"ש בבחי' רעש על הביטול למהוי אחד באחד עד שמסיים אני הוי' אלקיכם ממש ואח"כ שמו"ע תפלה בלחש כמדבר באזני המלך בלחישו וע"ז אומרים אדני שפתי תפתח כדי להיות ופי יגיד תהלתך ברוך אתה כו' וכ"ז נקרא בחי' הר הוא גילוי האהבה המסותרת לצאת מהעלם אל הגילוי כו' אך יש עוד בחי' הר ההר הר ע"ג הר בחי' כפה עליהם הר כגיגית שנמשך הר העליון ע"ג הר התחתון להיות הר ע"ג הר כי ע"י בחי' ובכל נפשך לאתדבקא רוחא ברוחא מחשבה במחשבה כו' נמשך אתערותא דלעילא מאליו וממילא בלא יגיעה להיות והיו הדברים האלה אשר אנכי כו' והוא בחי' הר העליון כי אורייתא מחכמה נפקת פי' חכמה שבבחי' ביטול (כי כולם בחכמה עשית ומה יתרון לחכמת התורה אלא שהיא חכמה שבבחי' ביטול שמן משחת קדש) שכל התורה היא להביא הכל לבחי' ביטול לאחד לזכות את הזכאי ולחייב את החייב ולהפריד הרע מן הטוב לברר כו' ובחכמה אתברירו להיות ביטול לה' אחד ע"י רמ"ח מ"ע ושס"ה ל"ת ע"י מ"ע לדבקה שהם רמ"ח איברים דמלכא כלים ומכון לשבתו ית' וע"י ל"ת להפריד הרע כו' ובחי' ביטול זה נמשך באתערותא דלתתא להעלות את הנפש להיות מה הוא רחום כו' אשר קדשנו במצותיו במצותיו דייקא וע"ז נאמר ותרם כראם קרני בלותי בשמן רענן:

ב וכל זה הוא בחי' עליות העולמות ממטה למעלה והוא בחי' חותם הבולט ונעשה מלמעלה למטה בחי' חותם השוקע כי לאו דאית לך צדק ידיעא ולאו מכל מדות כו' אלא ע"י אתעדל"ת כל העוסק בתורה הקב"ה שונה כנגדו כו' התלבשות אור א"ס ב"ה בחכמה כו' ועשיתם אתם כתיב לעשות ולקיים את כל דברי כו' (ועמ"ש בד"ה ועשית ציץ גבי ופתחת עליו פתוחי חותם ועמ"ש בד"ה השמים כסאי בפי' לעשות ולקיים כו' עד וזהו השמים כסאי כו' ע"ש וזהו ענין אחד עם מש"כ בענין החותם שוקע שנמשך מלמעלה ע"י הבליטה שמלמטה) וזהו ענין שוקע וירד ה' על הר סיני שנעשה התלבשות אור א"ס בבחי' העלם כו' וזהו תפילין של יד דמיושב שהוא כנגד ק"ש וברכותיה בחי' תפלה דמיושב בחי' רעש גדול ממטה למעלה קדש לי כל בכור הוא חכמה ראשית וכנגד זה מלמעלה למטה למען תהיה תורת ה' אורייתא מחכמה