מו ד

ד ועתה יובן ענין כחותם על לבך דקאי על תש"ר ונקרא על לבך כי רצועות תש"ר תליין על ליבא כי הנה הרצועות נעשים ג"כ מעור שהוא ג"כ כמו קלף וגם כשרים כשנעשים הרצועות מקלף כי הרצועות הם המדות עליונות (עיין בזהר פ' פנחס דרל"ו ע"ב) שהם נמשכין ג"כ מבחי' לבנונית דגלגלתא שזהו ענין הגויל כנ"ל ואף שאנו רואין שהמדות נמשכים מן השכל והתינוק ששכלו קטן אהבתו ג"כ בדברים קטנים אעפ"כ יש במדות מקור ג"כ מלמעלה מהשכל וכמו שאיתא באדרא זוטא (דף רצ"ב ע"א) ז"א בעתיקא קדישא תלייא ואחיד ששרש המדות דאצי' מבחינת עתיקא וגלגלתא רק ההמשכה הוא דרך השכל וכמכו שאנו רואים בחוש שהתפעלות המדות נעשה התחלתן מן השכל. אבל אח"כ כשנתפעל גדלה ההתפעלות למעלה מן השכל כמו שאם אדם רואה אוהבו שלא ראה אותו מזמן כביר נעשה השמחה והתפעלות גדולה למעלה מן השכל והטעם שהוא מפני שמקור המדות הם מלמעלה מהשכל כו' כי או"א אתכלילו במזלא וביה תליין וביה אחידן שנמשכין מבחי' שערות וז"א שהוא המדות בעתיקא אחיד ותלייא (ועמ"ש מזה ג"כ בד"ה ענין האבות הן הן המרכבה בפ' יתרו) שהוא הגויל הלבן לכן הרצועות נמשכו ונעשו ג"כ מגויל שבעצמות הגויל הוא בחי' לובן היינו חסד דעתיק ומשם נמשכו על הלבשהוא בחי' מדות רק שהארה והמשכה זו מחסד דעתיק למדות אי אפשר להתלבש בפנימית המדה כמו התלבשות השכל רק בבחי' מקיף על המדה וזהו וימינו תחבקני פי' ימינו חסד דעתיק תחבקני בבחי' מקיף כמו אדם המחבק חבירו הוא בבחי' מקיף לכן הרצועות נמשכין ותליין על הלב בבחי' מקיף ושרשן מהגויל שהוא לבנונית דלעילא היינו הקלף הלבן המקיף להאותיות כנ"ל רק מחמת שנשתלשלו למטה במדות אין בהם בהירות והארה כמו שהן במקורן לובן הגויל כי אין ערוך בחי' הרצועות שהם המשכות בחי' חסד דעתיק למטה כו' למקור בחי' הגילוי שהוא לבנונית חסד דעתיק. ולכן אמרו רצועות שחורות הלמ"מ ואף על הבתים מבואר בפוסקים שצריכין להיות שחורים ולא כמו הפרשיות עצמן שהקלף הוא לבן כו'. וזהו שימני כחותם על לבך אלו תש"ר שרצועות תליין על ליבא (ועמ"ש בביאור ע"פ שחורה אני ונאוה בענין מצות ל"ת שנמשכים ג"כ מבחי' קווצותיו תלתלים שחורות כעורב כו' ואעפ"כ זהו לפי שאדרבה שרשן למעלה ממ"ע הנמשכות מבחי' שער רישיה כעמר נקא ועד"ז י"ל כאן שהרי הרצועות שהן שחורות שרשן מבחי' לבנונית דגלגלתא חסד דעתיק שלמעלה מבחי' שער רישיה כעמר נקא. שהשערות אינן ערוך לעצמיות הגלגלתא כנ"ל רק שיש להם אחיזה שם והרצועות שהן עצמן קלף לבן ה"ז מעצמיות הגלגלתא וחסד דעתיק רק שכדי להיות בחי' זו נמשך למטה צ"ל ע"י שיהיו שחורות כו'. והיינו ע"ש שנתבאר דתש"ר הוא בחי' חותם בולט הנמשך ע"י שקיעה שמלמטה תפלת שמונה עשרה כו' וזהו ג"כ בחי' האור הנמשך ע"י קיום מל"ת וכנ"ל שהל"ת הן בחי' שקיעה וביטול עצמותו שעי"ז נמשך מלמעלה בחי' חותם בולט. ולכן כמו של"ת הן מבחי' שחורות כעורב דוקא כמבואר שם באריכות. כך נק' חותם זה דתש"ר כחותם על לבך שהוא בחי' הרצועות דתליין על לבא שהן שחורות כו' והיינו לפי ששרשם ממקום גבוה מאד הלבנונית דגלגלתא לכך לא יוכלו להתגלות למטה כ"א בבחי' שחרות כו'. וכן הבתים הם שחורים דייקא. וממש"כ יובן ג"כ לשם בענין המבואר שם דשרש האור הנמשך ע"י שערות שחורות דז"א ע"י קיום מל"ת הוא גדול במעלה מבחי' שער רישיה כעמר נקא דא"א והיינו ששרשו ממקור הלבנונית ע"ש די"ל ענין מקור הלבנונית היינו לבנונית גלגלתא דא"א שבו חסד דעתיק שזהו ודאי למעלה מבחי' שער רישיה כעמר נקא עצמן. והגם דשם נתבאר בע"א מ"מ גם פי' זה יש לו פנים ועיין מ"ש בביאור