מט ב

ארצה וראשו מגיע השמימה דפי' סולם קאי על התפלה שהיא עליית הנפש מלמטה למעלה וראשו מגיע השמימה שהוא בחי' בכל מאדך בחי' יחידה שבנפש שהיא בחי' אור מקיף למעלה מכדי שתוכל הנפש שאת בבחי' או"פ ולכן נק' שמימה הוא אור מקיף וכמשי"ת לקמן. ועי"ז ממשיכים ברוך אתה להמשיך מלמעלה למטה גילוי אור א"ס ממש שיהיה בבחי' אתה לנוכח להיות הוי' אלקינו. ועמ"ש מענין פי' בא"י בד"ה מה טובו ובת"א סד"ה השמים כסאי וזהו שמע ישראל כו' פי' שהוי' יהיה בבחי' אלקינו והיינו ע"י ואהבת בכל נפשך דכמו שלמעלה יש ע"ס שעל ידם נמשך השפע מא"ס בעולמות כך יש באדם עשר בחי' הנפש שכל ומדות וזהו עבודת האדם לקשר כל בחי' הנפש בשכל ומדות של הקב"ה הנק' ע"ס והיינו להתקשר עי"ז באור א"ס המלובש בהן כי צ"ל אליו ולא למדותיו ע' בפרדס של"ב אלא שהתקשרות זו הוא ע"י שמקשר מוחו ושכלו בחב"ד של הקב"ה שהוא התורה וכן הדבק במדותיו וזהו אהבת בכל נפשך היינו עשר בחינות שבנפש אך הנה נמצא למעלה עוד בחי' אחת שלמעלה מע"ס אשר אינה נמנה עמהן כלל לפי שהיא ג"כ בחי' א"ס והיינו בחי' רצון העליון ב"ה וכמ"כ נמצא בחי' זו בנפש בחי' רצון שלמעלה מהשכל (ועמ"ש מזה בד"ה ענין ק"ש שזהו ענין יחידה שבנפש) להיות מי לי בשמים כו' כלה שארי כו' וזהו ענין בכל מאודך והיינו שבחי' בכל נפשך זהו בחי' נר"נ שהם שכל ומדות ובחי' בכל מאדך זהו בחי' רצון הנ"ל שהוא מבחי' יח ידה וחיה שהם מקיפים על השכל והמדות ולמעלה מהשגה (והזוכה לזה הוא בחי' הבעל תשובה וכמשנת"ל ממשל המים כשמעכבים אותם כו'. ועמ"ש מזה בפ' תשא סד"ה שמאלו תחת לראשי כו') אך איך יגיע האדם למדרגה זו לעורר בחי' רצון עליון שבנפשו מה שאינו נמנה בעשר ספירות שבנפש שהוא בחי' מאדך הוא ע"י התעוררות רחמים שהוא מדתו של יעקב שנק' נחלה בלי מצרים והיינו מה שאנו מקדימים בברכת יוצר אור ברחמיך הרבים רחם עלינו לעורר רחמים רבים על הנשמה שירדה מאיגרא רמה כו'. והנה באמת בחי' רחמים רבים שייך גם על עולמות עליונים מים תחתונים בוכים אנן בעינן למהוי קדם מלכא ואפילו על ג"ע העליון משום שהוא רק זיו והארה כו' ועמ"ש בזה בד"ה כי ההרים ימושו ולכן נק' נחלה בלי מצרים כיון ששייך בחי' זו גם על עולמות היותר עליונים כו'. והנה ע"י התעורות רחמים יוכל להגיע ולבוא לבחי' ומדרגת בכל מאדך וכמ"ש ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי. שבחי' נשר הוא התעוררות רחמים שעי"ז ואביא אתכם אלי ממש למהותו ועצמותו ית' (וזהו ג"כ ענין דרך הנשר בשמים וכמשי"ת דבחי' בכל מאודך ורצון העליון נק' שמים. ולהגיע לבחי' זו זהו דרך הנשר כו' כי קו האמצעי נק' בריח התיכון שמבריח מן הקצה העליונה בחי' סוכ"ע ורצון העליון עד קצה התחתונה וכמ"ש בזהר תרומה (דקע"ה ע"ב). ועמ"ש מזה ג"כ סד"ה וידבר כו' במדבר סיני בענין שאו כו' למשפחותם לבית אבותם. דפי' למשפחותם היינו ע' נפש יוצאי ירך יעקב שהוא הכל בחי' רחמים שעי"ז יבואו לגולגלתם הוא בחי' רצון העליון כנודע. וז"ש בזהר פקודי (דרמ"א ע"א) ת"ח השמים כסאי דא רקיעא דיעקב שריא ביה. פי' שע"י מדת רחמים דבחי' יעקב יוכל לבא לבחי' השמים כסאי כו' וזהו מי יעלה לנו השמימה כו' כי קרוב אליך הדבר היינו ע"י בחי' רחמים הנ"ל ולכן ארז"ל צורתו של יעקב חקוקה תחת כסה"כ שהוא בחי' השמים כסאי כו'. והנה בחי' בכל מאודך בחי' תשובה עילאה נק' בחי' שמים כי הוא מבחי' יחידה שבנפש שהוא בחי' אור מקיף כי נר"נ מתלבשים בכלים משא"כ חיה יחידה והיינו כי נשמה היא בחי' בינה שהיא השכל המושג ומובן והוא אם הבנים הם המדות שנולדו מהבינה ודעת אבל החכמה היא כח מה הביטול שלמעלה מהשכל המושג ומובן וכמ"ש בסש"ב ס"פ י"ח ובאגה"ק סי' ד'. לכן נק' מקיף