נ א

ד והארץ הדום רגלי. פי' שלצורך המשכת השמים כסאי צ"ל העלאת מ"ן בבחי' בכל מאדך שהוא בחי' רצוא מלמטה למעלה. אבל בחי' והארץ הדום רגלי הוא בחינת השוב בחי' שמאל דוחה שמשפיל א"ע לומר מי אנכי אשר אבוא להתקרב אל המלך וירא מגשת אליו בבחי' יראה ופחד כמ"ש וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק שמקבל עליו עול מלכות שמים ביראה ופחד כמ"ש שום תשים עליך מלך. והנה ע"י אתעדל"ת בקבלת עומ"ש שמשפיל א"ע שירא מגשת ומקבל עליו עול מצות כמ"כ מעורר למעלה בזה האופן שיושפל שפע א"ס ב"ה להתלבש למטה בדברים תחתונים גשמיים היינו במעשה המצות גשמיים ועז"נ והארץ הדום רגלי שהוא מדה כנגד מדה שכמו שמשפיל א"ע להיות בבחי' יראה מרחוק כו' כמ"כ נשפל ונמשך מלמעלה אור וגילוי בענינים גשמיים במצות מעשיות וזהו והארץ היא בחי' קבלת מלכות שמים הוא בחי' שוב הנ"ל הדום רגלי (ועיין מענין השמים כסאי ברבות בא ר"פ י"ז משפטים תוך פל"א בחקתי ר"פ ל"ו נשא ר"פ י"ב) והנה כ"ז הוא עתה שהשפע שלמעלה נמשכת ע"י העלאת מ"ן ואתעדל"ת שכפי ערך ההעלאת מ"ן כך הוא האתעדל"ע והמשכת מ"ד. והיינו ענין השמים כסאי שהוא ע"י בחינת רצוא והארץ הדום שהוא בחי' שוב אבל לעתיד לבא באלף השביעי אשר אז יהיה עיקר הגמול והשכר כתיב כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה אשר אני עושה עומדים לפני. פי' אני עושה אותן בעצמי בלתי אתעדל"ת שאין מגיע לשם בחי' אתעדל"ת כ"א הוא בעצמו ית' עושה אותם בלתי אתעדל"ת כלל והם בבחי' עומדים לפני היינו בחי' פנימיות והוא למעלה מעלה מבחי' השמים כסאי שהרי על הכסא נמשך ומתגלה רק בחי' אחורי האדם היושב על הכסא וכנודע שגם בבחי' רצון העליון יש חיצוניות ופנימיות וכמ"ש במ"א בד"ה ואהיה אצלו אמון כו' ולכן בבחי' השמים החדשים והארץ החדשה כתיב עומדים לפני דוקא וזהו שנאמר אלעתיד לבא הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד שיתעלו כל העולמות עד בחי' מאד הגבוה. והיינו כי מבואר למעלה בפי' וענין שמים שהוא בחי' בכל מאדך תשובה עילאה בחי' מקיף אכן וגבה מאד היינו שיהיה בחי' מאד ממדרגה הגבוה יותר הרבה ממדרגת בחי' בכל מאדך [שבחי' בכל מאדך נמשך מבחי' יחידה ולע"ל יומשכו נשמות חדשות שלמעלה גם ממדרגת יחידה שבאדה""ר כמבואר בספר הגלגולים ר"פ שביעי וז"ל ודע כי יש שני מיני נשמות. א' אותן שנכללו באדה"ר. ב' הם אותם שלא נכללו באדה"ר ואלו הנשמות הם יותר גבוהים ומעולים מכל הנשמות שנכללו באדה"ר וכמו שביארנו בפ"א כי נשמות אדה"ר כוללות מן נפש דעשייה עד יחידה דאצילות כן אותם הנשמות שלא נכללו באדה"ר הם עד"ז כו' ובאלף השביעי יתעטרו אלו הנשמות שנכללו באדה"ר באותם הנשמות היותר גבוהים מהם כל חלק וחלק עם הדומה לו עכ"ל. ועמ"ש מזה בד"ה ואכלתם אכול והנה ברבות ר"פ בראשית פרשה א' רב הונא בשם ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי אמר אפילו אותן שכתוב בהן כי הנני בורא שמים חדשים (בישעיה סי' ס"ה) כבר הן ברואין מששת ימי בראשית הה"ד כי כאשר השמים החדשים כו' ע"ש והיינו כמ"ש בספר הגלגולים שם שגם הנשמות החדשים הנ"ל נבראו בששת ימ"ב. ועמ"ש בענין והיה אור הלבנה כו' בפי' אור שבעת הימים וע' עוד מענין כי כאשר השמים החדשים בפ' בראשית (כ"ה ב') ויקרא (י"ו א') אחרי (ס"ח ב') ס"פ ואתחנן דע"ר ע"ב] ע"כ אז יהיה שמים וארץ חדשים אשר אני עושה מעצמי:

ה כן יעמוד זרעכם ושמכם. הנה ידוע שע"י קיום המצות בעוה"ז בבחינת היום לעשותם מוסיפים אורות למעלה ויתגלו לע"ל ונק' בשם זריעה וצמיחה וכמ"ש בד"ה הבאים ישרש ובד"ה כי תבואו אל הארץ כו' ושבתה הארץ כו' ובד"ה ששים המה מלכות כו' ע"ש והוא כמשל הזריעה שזורעין הגרעין בארץ וע"י כח הצומח שבארץ נצמח בתוספת