נ ב

וריבוי מאד ובעילוי רב וכל מה שמשתהה הגרעין בארץ יותר אזי יהיה הצמיחה והתוספת בעילוי רב כמ"כ עד"מ בחי' היום לעשותם הוא בחי' זריעה שזורעים בארץ העליונה ע"י קיום המצות והצמיחה יהיה לע"ל ועד"ז נק' ג"כ בשם עיבור ולידה כמ"ש חלה וגם ילדה ציון כו'. וכל מה שמשתהה עתה בהארץ יותר היינו אריכות הזמן שעד ימות המשיח ותחה"מ שהמשכות אלקות הוא בהעלם עדיין בבחי' זריעה או בבחי' עיבור יהיה הצמיחה לע"ל בתוספת עילוי רב. וזהו ואמר ביום ההוא הנה אלקינו זה קוינו לו פי' זה ה' הנגלה לנו עתה הוא ע"י שקוינו לו דהיינו שעשינו בחי' קוין והמשכות כל משך היום לעשותם רק שאותותינו לא ראינו ועתה רואים בבחי' גילוי ואומרים זה ה' אשר קוינו לו כו' ועיין במדרש שמות רבה ס"פ כ"ג והנה בצדיקים כתיב אור זרוע לצדיק ובבעלי תשובה כתיב אשריכם זורעי על כל מים שלצדיקים כבר נזרע האור. אבל הבע"ת הם הזורעים עתה בכל משך דעכשיו וע"ז מבטיח להם הנביא כן יעמוד זרעכם הוא בחי' זריעה הנ"ל ושמכם הוא כמ"ש ויעש דוד שם והוא קבלת עול מלכות שמים שקדם לעול מצות כמארז"ל שמתחלה יקבל עליו עומ"ש ואח"כ יקבל עליו עול מצות כי להיות בחי' כח הצומח להצמיח האור מהזרע הזורע זהו ע"י קבלת עול מלכות שמים ועמ"ש בד"ה הבאים ישרש. ואז יהיו מתעלים בחי' שמים וארץ דעכשיו שהם בחינת השמים כסאי והארץ הדום רגלי שזהו ענין זרעכם ושמכם רצוא ושוב ג"כ לעמוד לפני כמו בחי' השמים החדשים והארץ החדשה אשר למעלה מבחי' השמים כסאי שעל הכסא אינו יכול לישב רק הגוף ולא הראש:

ו והנה איתא ברבות פ' אמור ס"פ כ"ט יום תרועה יהיה לכם ועשיתם עולה כו' בכל המוספים כתיב והקרבתם וכאן ועשיתם כו' כאלו היום נעשיתם לפני כו' בריה חדשה כו' הה"ד כי כאשר השמים החדשים כו' עכ"ל וצ"ל מהו ענין נעשיתם לפני לענין השמים החדשים. ואפ"ל דהנה מבואר באגה"ק סי' י"ד ע"פ ארץ אשר כו' עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה שבכל ר"ה נמשך אור חדש יותר שבמדרגת חכמה עילאה להאיר לארץ העליונה כו' וא"כ הרי זה כעין ארץ חדשה מה גם כי ודאי גם בח"ע נמשך אור חדש זה מלמעלה דוגמת יחוד חו"ב שבק"ש כו' וענין שמים חדשים היינו כמ"ש בד"ה שובה ישראל ע"פ וידעת היום כו' בשמים ממעל כו' שגם בנשמה יש שמים וארץ שכל ומדות כו' וי"ל שהם ח"י ונר"נ כנ"ל. ובד"ה שוש אשיש נתבאר איך נשמת אדה"ר מתחדש בכל ר"ה כי ר"ה יום ברוא אדה"ר ומבואר לעיל שהנשמה יש בה מבחי' שמים וארץ וה"ז כענין התחדשות בחי' שמים וארץ גם הנה אדה"ר הוא חכמה עילאה כמ"ש בדה מי יתנך והתחדשותו י"ל מבחי' כי לא אדם הוא א"א כו' וע"כ שמים וארץ חדשים שהם רו"ש חדשים שנמשכים ממקורם באתעדל"ע כי הרצוא דשמים שמבחי' יחידה הרי מתחדש בר"ה וכמ"כ השוב שמבחי' ארץ כו' וזהו ענין יום תרועה כי התרועה רו"ש תכופים שזהו רו"ש כמו שמיוחדים ביחוד גמור בחי' מטי ולא מטי שאין השוב נפרד כלל מהרצוא כו' גם ענין ועשיתם עולה ועמ"ש ע"פ והקרבתם עולה אשה. גם כי הנה מבואר בד"ה אתם נצבים שבכל השנה הוא בחי' אחרי הוי' ילכו ולכן כארי' ישאג אבל בעשי"ת בקשו פני כו' א"כ זהו כמו השמים כסאי בחי' אחוריים לגבי שמים חדשים אשר עומדים לפני בבחי' פנימיות. גם כמו בחי' ראש הוא למעלה מבחי' גוף כך ראש השנה בחי' ראש גלגלתא כו'. ועמ"ש בד"ה ויקרא אל משה כו' לב לדעת ועינים לראות עד היום הזה ס"פ תבא שבר"ה נמשכים דו"ר עילאין מלמעלה. גם י"ל דהנה איתא מלכא משיחא עתיד לאתבא צדיקייא בתיובתא שהתשובה בחי' מאדך אכן שהצדיק שלא חטא יבא לבחי' זו זהו כענין שמים חדשים. היינו שאין התשובה מחמת ההיפוך רק מחמת כי גם ג"ע עליון מדבר יחשב וגם ח"ע עשייה ממש. וזהו ענין וגבה מאד לכן בחי' זו לא יהיה רק ע"י