נא ג

והמשכ' דבחי' בכל מאדך כי הנה מאד אותיות אדם והענין כי בחטא אדה"ר ירדו העולמות ולע"ל יתעלו העולמות כמו שהיה מקומם באמת. עיין מזה בספר הגלגולים פי"ז אך לא זו בלבד כ"א שיומשכו נשמות חדשו' מה שלא נכללו באדה"ר כלל והם גבוהים ומעולים מכל הנשמות שנכללו באדה"ר וכמ"ש בספר הגלגולים פ"ז שבחי' יחידה דנשמות אלו הוא למעלה גם מיחידה דאצי' שבאדה"ר והיינו לפי שהם יומשכו מפנימיות עתיק משא"כ בכל ההמשכות עכשיו הוא רק מחיצוניות עתיק ופנימית עתיק הוא למעל' מהשבירה והתיקון והוא ענין אתעדל"ע שלמעלה מאתעדל"ת לגמרי וזהו ענין השמים החדשים והארץ החדשה המשכת מקיפים ופנימים חדשים שלמעל' מהשבירה והתיקון כו' שהם מ"ן ומ"ד כו' אשר אני עושה שנמשכי' באתעדל"ע לבד עומדים לפני לפני הפרסא וגם פי' לפני שהוא מפנימיות עתיק (וזהו ההפרש בין השמים כסאי כו' שנמשכים ע"י אתעדל"ת וא"א להמשיך רק מחיצוניות עתיק ע"כ נק' כסאי כמשל היושב על הכסא שרק אחוריים שלו נמשכים על הכסא ועד"ז נאמר וראית את אחורי ופני לא יראו משא"כ בהשמים והארץ החדשים כתיב עומדים לפני דייקא שהם מפנימי' עתיק שלמעלה מעלה לאין קץ מבחי' אחוריים וחיצוניות ובמ"א