נא ד

נת' שהמשכה זו שרשה מלמעלה מהקו וחוט כו' כמ"ש מזה ע"פ ואכלתם אכול). אך השמים והארץ דכעת לא שיתבטלו לגמרי רק גם הם יתעלו ויעמדו לפני למעלה מהפרסא כי כעת הכל בירורים אבל לע"ל שלא יהיה שייך עוד בירורין שכבר נתברר הכל בהיום לעשותם יעלו הם ג"כ לפני (ועמ"ש כעין זה בביאור ע"פ והיה מספר בנ"י כו' אשר לא יספר כו' ובפי' הרמ"ז במדבר דקי"ז סע"ב) כחן יעמוד זרעכם כתיב אור זרוע לצדיק שבחי'צדיקים זרוע להם האור מכבר ובבעלי תשובה זורעי על כל מים שזורעים תמיד ע"י שמהפכים חשוכא לנהורא כו' והבטיח להם הנביא שכ"ז יעמדו לפני כנ"ל ושמכם הוא בחי' ויעש דוד שם היינו הארץ כו' יעמוד ג"כ לפני ועמ"ש בד"ה הבאים ישרש שבחי' הזריעה זהו דוקא בבחי' ארץ היא כנס"י וזהו ענין ושמכם. והיה מדי חדש כו'. פי' שיש ב' בחי' בעליית הנשמות לעתיד לעמוד לפניו ית' שיש שיתעלו לגמרי שיעמדו שם תמיד וע"ז נאמר כן יעמוד זרעכם ושמכם ויש שלא יתעלו לעמוד לפניו תמיד כי אם מיד חדש ומדי שבת יתעלו גם הם להשתחוות לפני כו':

קיצור. ענין השמים החדשים כו' מקיפים ופנימים חדשים שלא באו עדיין בהשתלשלות ונק' עומדים לפני למעלה מהפרסא: