יט ד

ברבות וארא פ"ח ומהו לבושו של הקב"ה עוז כו' ה' עוז לעמו יתן כו' ע"ש ומשם שרש הלבושים הנמשכים ע"י המצות. להיות וכבוד ה' יאספך. ונמצא בבחי' זו הוא מקבל מהמצות דוקא שעי"ז דוקא יבא להיות בבחי' מהלכים בין העומדים כו' ע"י הלבושים הנ"ל והלבושים אלו הם הנקראים ג"כ ארבין ואניות שבהם ועל ידם יוכנו לילך בים שהוא עלמא דאתכסיא (וכמש"ל סד"ה ולא תשבית מלח). אכן יש נשמות גבוהות מאד שיש בהם בחי' רעותא דלבא בחי' בכל מאדך בלי גבול ע"ד חסידים הראשונים (הנז' רפ"ה דברכות דל"ב ע"ב) שבחי' זו זהו למעלה מהתורה כמרומז בגמרא שם ועל כיוצא בזה אמרו יש קונה עולמו בשעה אחת כו' כי בחי' רעותא דלבא זו זהו מבחי' כתר שהוא רצון שלמעלה מהשכל כו' והוא מקור התורה דמחכמה נפקת כו'. וע"ז אמרו לא זז מחבבה עד שקראה אמי כו' וזהו ענין אחת היא יונתי כו' כמ"ש על פסוק זה. וזהו ענין לויתן ששט בים ומקיפו כרגע היינו שהוא למעלה ממדרגת הארבין והאניות שהם הלבושים שממעשה המצות שבהם ועל ידם יתעלו הנשמות בבחי' סוכ"ע ים החכמה כ"א אדרבה הוא מקיף את הים ומשפיע וממשיך בים החכמה מלמעלה מהחכמה כו' כי לויתן ל' חיבור ע"ד דוד היה מחבר תורה שלמעלה בהקב"ה כמש"ל ועם היות כי באמת בחינה זו דלא זז מחבבה עד שקראה אמי שהוא בחי' לויתן גבוה מבחי' שור הבר שהוא בחי' לא זז מחבבה עד שקראה בתי. אעפ"כ לע"ל כתיב רני ושמחי בת כו' ושכנתי בתוכך דוקא. כמ"ש במ"א שזהו ע"ד הנה ישכיל עבדי ירום ונשא כו' בחי' עבד הנ"ל דלעבדו בבחי' כשור לעול יש בו מעלה ומדרגה יתירה כו' ונעוץ סופן בתחלתן כו':