נוסח שני: שמע ישראל

טו

שמע ישראל1 הוי' אלקינו*1* כו' הנה ד' בתי תפילין2 קדש והי' כי יביאך חו"ב שמע והי' אם שמוע חו"ג כו' ולכך נא' בוהי' אם שמוע וחרה אף ה'3 כו' וא"כ יש להפלא על מ"ש בכוונות דשמע יש לכוין שם מ"ב דאנא בכח בחי' גבורה ובוהי' אם שמוע שם ע"ב4 כו' והלא נהפוך הוא. אך הנה נא' בזהר לאכללא שמאלא בימינא5 אור החסד נכנס בכלי הגבורה6 ואור הגבורה בכלי החסד וזהו דשמע הכלי היא בחי' חסד והאור שהוא השם הוא בחי' גבורה ונק' מ"ב כו' וכן והי' אם שמוע הכלי היא גבורה והאור הוא חסד שם ע"ב כו' וביאור הדבר הנה פי' יש מאין עד"מ למטה שמים וארץ גשמיי' נתהוו בכל רגע המחדש בכל יום7 מעשה בראשית מעצמו' א"ס בלתי בע"ג למעלה מן הזמן כו' ולמעלה ג"כ אנת חכים8 ולא בחכמ' ידיעא שהוא למעלה הרבה מהנאצלי' ובראשית הבריא' הי' חסד חנם9 כי חפץ חסד10 כו' בריש הורמנתא דמלכא11 כו' כד סליק ברעותא12 ועכשיו צריך להמשיך13 להיות אנת חכים מקור לחכמ' כו' והיינו ע"י ק"ש שמע ישראל הוי' אלקינו פי' ה' אלקינו יחוד או"א14 דבחי' אבא הוא למעלה מן ההשגה כח מ"ה בחי' ביטול ועיקר ההשגה הוא הבינה שלכך נק' אלקינ"ו שלנו צריך לעשו' יחוד שיושפע אור א"ס המלובש בחכמ' דווקא15 הוי' בחכמ'16 לבחי' הבינה בתחתוני' כו' ומי הגורם היחוד הוא ע"י מה שהקדים תחלה באומרו שמע ישראל הוא בחי' תשובה לברר הבירורי' ע"י מה שהאדם אוכל, ומתפלל עי"ז וכן כל ל"ט מלאכו' החורש כו' וכן למעלה ע' רבתי פי' רפ"ח ניצוצי' דתהו שנפלו ושם ב"ן דתיקון במילוי ההי"ן המברר נק' שם בגי'17 לפי שהשבירה והתיקון אינו אלא אצלינו שלא היתה רק באורו' משא"כ אליו ית' לא שייך לומר שום שייכות בעצמותו מהשבירה כחשכה כאורה19 וכמו שאין נוגע להשמש במה שהענן מסתיר זיוו כך אני הוי'. . הוא שמי20 שם בלבד כו' והנה העלי'

טז

דבחי' ב"ן רפ"ח הוא בע' רבתי דמשם הי' שרש השבירה ופי' ע' ז' מדו' וכאו"א כלול מיו"ד ונק' רבתי להיו' זהו קודם שנתפשטו בלב שהוא בחי' הכלי שהרי ביד לא יהי' התפעלו' כו' הי' כלולי' בשכל ואז היו יותר רחבי' כי הלב לא תקבל רק הארה בלבד כו' וזהו שנק' ע' רבתי פי' רחבי' אתוון רברבן לך ה' הגדולה21 כו' ואחר שנמשכו בלב הם מצומצמי' והוא בפרצוף ז"א אתוון. . ונק' זעיר כו' וכל העליי' הזאת הוא רק בבחי' הרצוא ואח"כ שוב בחי' ישראל נהירו. . השמים מספרי' מתנוצצי'22 כבוד אל כו' ועי"ז אח"כ נגמר היחוד להיות הוי' אלקינו שנמש. . מלמעלה למטה שתבא השפע מחכמ' לבינה יש מיש משא"כ החכמ' מאין תמצא23 לכך מתלבש בה אור א"ס עוטה אור24 כו' ואח"כ הוי' אחד א"ח ט"ס דז"א ד' לאה בשכמל"ו רחל25 שכ.. ג' עולמו' כו' והנה אין שייך לומר אחד אם אין כלל רק מהו' אחד בלבד דממי ישלול. . הי' אפשר לומר כו' וכמו אלו ואלו דברי אלקי' חיים26 דאם לא הי' רק דעה אחת לא הי' אומר כלל שהיא דבר אלקי' חיים דאיך אפשר לומר מאחר שאין סברא אחרת רק. . שיש שני' והי' אפשר שא' טעה לכך צריך לומר אלו ואלו כו' כך לפי שז"א יש בו הת.. חסד שבגבורה וגבורה שבחסד כו' שהי' אפשר לומר שהוא בחי' פירוד לכך אומר אחד כו' והוא א' ח"ד ע"י המשכו' אור א"ס הנק' אלף נעשה חד כו'.

ואהבת הנה מכאן מתחיל שם מ"ב27 שכל ההעלאו' הם על ידו בשתים יעופף28 עלי' הנשמה אומרי' אנא בכח לפי ששרשו מבחי' גבורו' עליי' והסתלקות כו' והנה בכל מאדך בלי כלי בלי גבול והוא הסתלקות בעצמותו ליפרד מן הכלי והוא בחי' גבורו' רק שאור הגבורה נכנס בכלי החסד שההסתלקו' דגבורו' נגמר ע"י החסד האהבה ואהבת עד בכל מאדך כו' וזהו דשמע הוא ש' מ"ב שהוא הפנימי' שהרי אינו מפורש בתורה רק הוא הכוונה שהמכוון והפנימי' הוא גבורה הסתלקות כו'. אך לא לתהו בראה29 לשבת יצרה להמשיך אורות בכלי' זהו בפרשה והי' אם שמוע שבו לא נאמר בכל מאדך רק בכל נפשך המשכות למטה ע"י השוב בחי' ביטול ולכך הוא שם ע"ב כי ע"ב הוא ע"ב גשרי'30 שבחסד וכמו הגשר מסתיר ומצמצם המים לבלתי ישטפו בשטף רב על הארץ והמים יוצאי' מן החדרי' העשוי' בו מחדר זה כך ומחדר השני כך כו' וכך הנה יום ראשון חסד31 נבראו בו כמה בחי' מים אור32 כו' והוצרך להיו' ע"ב גשרים כמה מיני המשכות משא"כ אם הי' השפעה באופן אחד לא הי' כמה ברואי' כו' וזהו דהמכוין הוא שם ע"ב בחי' חסד שיבראו הברואי' רק שבא ע"י הכלי דגבורה הוא הצמצומי' שמתצמצם השפע ונק' רי"ו כו'

יז

ומוריד הגשם אתה גבור שיורדין בגבורה33 טיפין34 טיפין ועכ"ז הוא מכוין חסד שהרי אם הי' שטף כמו במבול ארובות השמים נפתחו35 לא הי' גם גידול התבואה כו' וזהו שאמר משה בפרשה זו ונתתי36 ולא אמר כן בכל החומש הגם דשכינה מדברת מתוך גרונו37 אך לפי שכבר הי' לו מס"נ בפרשה שמע ואינו כלום רק הגילוי אלקות שבו לכך אומר ונתתי וכל נפש מישראל שמתפלל אומר ונתתי על עצמו לפי שכבר הי' במס"נ תחלה כו' ופי' ונתתי מטר ארציכם הוא מ"ד ומ"ן כי כל ההתחלקות שיש בג"ע כמה השגו' וש"י עולמו'38 לכל צדיק וכן מחנה מיכאל כו' הכל תלוי בערך המ"ד ומ"ן כו' וכל הענין הוא בחי' ג' שמו' דויסע ויבא ויט39 ישר הפוך ישר מלמעלה למטה ומלמטה למעלה ומלמעלה למטה כו'.

<יב>


1) שמע ישראל: נעתק מבוך 1116 עט, א גוכתי"ק כ"ק אדמו"ר הצ"צ. נו"א לעיל ע' א. וש"נ.

מאמר זה נעתק בדרך מצותיך שרש מצות התפלה פי"ב-פט"ו.

מאמר זה נדפס ג"כ במאמרי אדה"ז על פרשיות התורה ח"ב ע' תשכ.

*1) שמע ישראל הוי' אלקינו: ואתחנן ו, ד.

2) ד' בתי תפילין: ראה הנסמן לעיל ע' א הערה 6.

3) וחרה אף ה': עקב יא, יז.

4) שם מ"ב. . ע"ב: נסמן לעיל ע' א הערה 3.

5) לאכללא שמאלא בימינא: נסמן לעיל ע' ב הערה 8.

6) אור החסד נכנס בכלי הגבורה: ראה לעיל ע' ב בע"ח שער מול"מ.

7) המחדש בכל יום: ראה ברכת יוצר.

8) אנת חכים: ראה תקוני זהר בהקדמה יז, ב.

9) ובראשית הבריא' הי' חסד חנם: ראה עץ חיים שער (ו) דרושי הנקודות ספ"ו.

10) כי חפץ חסד: מיכה ז, יח.

11) בריש הורמנתא דמלכא: זהר בראשית טו, א.

12) כד סליק ברעותא: נסמן לעיל ע' ג.

13) ועכשיו צריך להמשיך: עץ חיים שם.

14) ה' אלקינו יחוד או"א: נסמן לעיל ע' ד.

15) אור א"ס המלובש בחכמ' דוקא: ראה ג"כ הג"ה בתניא פל"ה.

16) הוי' בחכמה: משלי ג, יט.

17) רפ"ח. . בן. . שם בגי': ראה פרי עץ חיים שער (ז) הק"ש פ"ט.

19) כחשיכה כאורה: תהלים קלט, יב.

20) אני הוי'. . שמי: ישעי' מב, ח.

21) לך ה' הגדולה: דברי הימים-א כט, יא.

22) השמי' מספרי' מתנוצצי': תהלים יט, ב. וראה זהר תרומה קלו, ב.

23) החכמה מאין תמצא: ראה איוב כח, יב.

24) עוטה אור: תהלים קד, ב.

25) ד' לאה בשכמל"ו רחל: ראה פרי עץ חיים שער (ז) הק"ש פי"ג.

26) אלו ואלו דברי אלקים חיים: עירובין יג, ב.

27) ואהבת. . שם מ"ב: ואתחנן ו, ה. הנסמן לעיל ע' א בכהאריז"ל.

28) בשתים יעופף: ראה ישעי' ו, ב.

29) לא לתהו בראה: ראה ישעי' מה, יח.

30) ע"ב גשרי': נסמן לעיל ע' יב.

31) יום ראשון חסד: ראה שער היחוד והאמונה פ"י.

32) יום ראשון. . מים אור: ראה חגיגה יב, א.

33) הגשם. . שיורדין בגבורה: תענית ב, א.

34) הגשם. . טיפין: ראה בבא בתרא טז, א.

35) ארובות השמים נפתחו: ראה נח ז, יא.

36) ונתתי: עקב יא, טו.

37) דשכינה מדברת מתוך גרונו: נסמן לעיל ע' יג.

38) וש"י עולמו': ראה עוקצים בסופה.

39) ג' שמו'. . ויט: נסמן לעיל ע' יד.