להבין שרשן של הדברים הנ"ל

רפד

בעזה"י וי"ת יום א' פ' שמות באור על התורה הנ"ל

להבין1 שרשן של הדברים הנ"ל, הנה כתיב ששם2 עלו שבטים שבטי י"ה עדות לישראל להודות לשם הוי' וגו'. ונז' ע"ז בזוהר שיש ב' בחי' שבטים, שבטים סתם הם מרכבתא תתאה בחי' י"ב בקר שהים של שלמה מכסה עליהם מלמעלה שהם בחי' הנוק' דז"א דאצי' שהיא מקור שנמשכי' ממנה י"ב שבטים לראש הבריאה (כי שבט3 הוא לשון המשכה כמו כוכבא דשביט כו' כמ"ש במ"א)

רפה

וזהו שכתוב ששם עלו שבטים שהם בחי' העלא' מ"ן שבו"ק דאצי' שעולה מלמטה למעלה לז"א דאצי', שבטי י"ה הם שרש השבטים אלו שבמל' דאצי' ששר שרשם הוא בז"א דאצי' שיש בחי' י"ב שטים י"ב מיני המשכות מז"א דאצי' (שנק' י"ב גבולי אלכסון בז"א כמ"ש בפרד"ס4 ע"ש) עלו כנגד דאלו שהי"ב שבטים שלמטה בכו"ק מעוררים בהעלא' מ"ן שלהם מלמטה למעלה בחי' מ"ד כיוצא בהן משרשן השבטי י"ס שבז"א דאצי' והיינו כמו שבט ראובן שבמרכבה שבמל' דאצי' שהוא פני5 ארי' אל הימין כמ"ש דגל6 מחנה ראובן תימנה וגם שנמשך בקו ימין חח"ן דאצי' בחי' חסד שבמל' דאצי' שמעלה מ"ן בבחי' רצוא ואהבת חסד מלמטה למעלה אליו ב"ה לאסתכלא7 ביקר דמלכא שהוא בחי' ארי"ה8 אותיות ראי"ה שהראיה היא מקרוב דוקא שהוא בחי' אהבה והתקרבות שמתקרב אליו ב"ה באהבה וחסד להיות נמשך אחריו כמים לאסתכלא ביקרי' דמלכא בבחי' ראיה וקרבת אלקים אליו ממש כמ"כ ע"י ההעלאת מ"ן והרצוא של שבט ראובן מלמטה במרכבה תתאה מעורר בחי' מ"ד כיוצא בו ממש משרשו בחי' שבט ראובן שבשבטי י"ה דז"א דאצי' להיות נמשך אליו ע"ד ממדת החסד דז"א דאצי' באהבה והתקרבות של אלקים אליו בבחי' ראיה מקרוב ממש וז"ש ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו רא"ו ב"ן כי אמרה כי ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי וגם פי' שבראובן שלמטה שהוא בחי' ראי' והתקרבות באהבה וחסד אליו ב"ה לאסתכלא ביקרי' כו' ממשיך מ"ד משרשו מבחי' ראובן שבשבטי י"ה דז"א אליו וזהו כי ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי הוא בחי' הע"ד דז"א הנק' אישי כדכתיב ביום9 ההוא תקראי לי אישי וגם שהוא בעלה דו"ק דאצי' שנמשך ממנו בחי' הראיה וההתקרבות באהבה וחסד עליון היורד מלמעלה למטה וכמ"ש כבכורה10 בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם וגו' שהוא ההארה וההתקשרות דאיש העליון מלמעלה למטה משרשו של ראובן שבשבטי י"ה שיורד אל ראובן שלמטה בנוק' דז"א וזהו כי עתה יאהבני אישי וד"ל. וכמשנת"ל (בתורה) שראובן הוא בחי' פרשה ראשונה דק"ש שנאמר ואהבת את ה' אלקיך וגו' וע"י אתערותא דלתתא מעורר אתערותא דלעילא הע"ד דראובן שבשבטי י"ה בחי' הראי' וההתקרבות באהבה מלמעלה למטה וזהו כי ראה ה' בעניי וגם וכתיב וראיתי אבותיכם וזהו כי עתה יאהבני אישי וד"ל שהוא בחי' וימינו תחבקני וד"ל.

[


1) להבין שרשן של הדברים הנ"ל: הנחת ר' משה בן אדה"ז. נעתק מכת"י 2140 רכ, ב.

הנחת כ"ק אדמו"ר האמצעי נדפס לעיל ע' רסא.

הנחת המהרי"ל נדפס לקמן ע' רפו.

2) ששם עלו שבטים: תהלים קכב, ד. ראה זהר פקודי רכט, ב. רל, א. ביאורי הזהר במדבר פה, ריש ע"ד.

3) שבט. . כוכבא דשביט: ברכות נח, ב. ראה תו"א ויצא כד, א. לקו"ת במדבר ג, סע"א ואילך. מאמרי אדה"ז: תקס"ב ס"ע רלז ואילך (ועם הגהות — אוה"ת מטות ע' א'רצד ואילך)־ תקס"ג ח"א ע' שט (ועם הגהות — אוה"ת בשלח ע' שפט)־ תקס"ד ע' יד. מאמרי אדמו"ר האמצעי במדבר ח"א ע' סז ואילך. ביאוה"ז לאדמו"ר האמצעי פה, א ולהצ"צ חלק א' ע' תנא. אוה"ת תצוה ע' א'תרסד. סה"מ תער"ב-תרע"ו ע' קלא ואילך.

4) כמ"ש בפרד"ס: שער (כא) פרטי השמות פ"ו-ח.

5) פני ארי' אל הימין: יחזקאל א, י.

6) דגל מחנה ראובן: במדבר ב, י.

7) לאסתכלא ביקרא דמלכא: ראה זהר מקץ קצט, א.

8) אריה אותיות ראיה: מגלה עמוקות אופן קג וביאורי הזהר שם. ראה תקו"ז קכב, א.

9) ביום ההוא תקראי לי אישי: הושע ב, יח.

10) כבכורה בתאנה: הושע ט, י.